بودجه عوارض محصولات جنگلی

از قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور در مورد عوارض محصولات جنگلي.

تبصره ۴- عوارض محصولات جنگلي از اول سال ۱۳۳۷ به شرح زير تعيين مي گردد :

۱-هر متر مکعب هيزم جنگلي که در کوره هاي مصالح ساختماني و کارخانجات مصرف مي شود ۲۰ ريال.

۲-هر تن ذغال چوب جنگلي که در شهرها مصرف مي شود ۱۲۰ ريال.

۳-هر متر مکعب چوب الوار جنگلي که از جنگل خارج مي گردد ۲۰۰ ريال.

۴-هر متر مکعب درخت گردو (اعم از جنگلي و غير جنگلي) که به خارجه صادر مي گردد ۲۰۰۰ ريال.

۵-هر متر مکعب چوب بلوط تخته بشکه که به خارجه صادر مي گردد ۱۵۰۰ ريال.
۶-هر متر مکعب چوب هاي ديگر جنگلي که به خارجه صادر مي گردد۵۰۰ ريال.
۷- براي صدور پروانه بهره برداري از جنگل هر متر مکعب ۱۰۰ ريال عوارضي مذکور در اين تبصره صرف نگهداري و احياء جنگل ها و جنگل کاري خواهد شد.