قانون اراضی دولت و اوقاف

قانون مربوط به الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۰۸٫

تبصره – مهلت مقرر در شق الف از بند ۲ ماده واحده فوق تا آخر فروردين ماه ۱۳۳۶ تمديد و حدود صلاحيت هيات سه نفري از ميدان سپه تا شعاع ده كيلومتر تعيين مي شود و نسبت به اختلافاتي كه تا قبل از وضع اين قانون در دادگاه هاي تهران مطرح بوده اعم از اين كه حكم صادر نشده باشد يا صادر شده.

ولي تا اين تاريخ به هر جهتي از جهات اجرا آن متعذر بوده در هيات سه نفري رسيدگي خواهد گرديد.

به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ۱۳۳۵/۰۵/۰۶ قانون فوق كه در تاريخ ۱۳۳۵/۱۱/۱۶ به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتا قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت