ازقانون متمم بودجه سال۱۳۲۱ کل کشور

ماده۴۴- براي احداث خزانه هاي جنگل وخريد جنگل هاي مخروبه به منظور احداث جنگل درآن ها و پيوند درخت هاي ميوه جنگلي واحداث جنگل هاي مصنوعي به وزارت دارايي اجازه داده مي شود از هرمتر مکعب چوب صعنتي که از جنگل هاي شمال حمل مي  شود بيست ريال دريافت وبه وزارت کشاورزي بپردازد که به مصارف مربوطه برسانند.
تبصره- دهاقين وکشاورزان محلي براي احتياجات زراعتي وساختمان هاي شخصي از اين قانون مستثني واز پرداخت بيست ريال درهر متر مکعب معاف مي باشند.
تصويب نامه راجع به اراضي ساحلي سال ۱۳۲۴
هيات وزيران درجلسه۱۹ آبان ماه ۱۳۲۴ طبق پيشنهاد شماره ۵۷۱-۸۵۲۳ وزارت دارائي به شرح زير تصويب نمودند:
 1-تصويب نامه شماره۱۶۹۷ راجع به اراضي مستحدثه ساحلي مصوب۱۷-۳-۱۳۱۱ ملغي گردد.
۲-اراضي مستحدثه ساحلي مانند ساير اموالي که مالک خاصي ندارد در تملک دولت شناخته شود.
۳-وزارت دارايي مکلف است که جزقانون متمم بودجه ۱۳۲۴ ماده به خصوصي به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد که آن چه از اراضي مستحدثه که تاکنون به تصاحب اشخاص درآمده ومورد احتياج باشد از نظر حفظ مصالح کشوراز متصرفين قبلي خريداي يا به اراضي بلا معارض ديگرکه مورداستفاده دولت نباشد تعويض نمايد. تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير
تصويب نامه مصوب ۱۳۲۴ هيات وزيران درخصوص ممنوعيت صدور ذغال
هيات وزيران در جلسه۲۳ اسفندماه ۱۳۲۴ بنابر پيشنهاد شماره۹۹۰۷و۱۹۲۵۰ مورخ ۵-۱۲-۱۳۲۴ وزارت کشاورزي تصويب نمودند:
۱-صدور ذغال چوب از کشوراز اين تاريخ ممنوع مي باشد.
۲-وزارتين دارايي وکشاورزي مامور اجراي اين تصويب نامه مي باشند.
تصويب نامه دردفترنخست وزيراست.
مصوبه مورخ ۱۳۲۵ هيات وزيران راجع به گذاردن خالصجات دولتي در اختيار کشاورزان
هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۵تير ماه ۱۳۲۵ بنا به پيشنهاد وزارت کشاورزي به منظوره تشويق خرده مالکين مواد زيررا تصويب نمودند.
ماده ۱- به منظور تشويق خرده مالکين وتهيه وسايل مالکيت براي کساني که حرفه آن ها کشاورزي است از اين تاريخ سرمايه زير به اختيار وزارت کشاورزي گزارده مي شود.
الف- کليه خالصجات دولتي اعم از املاک دايروباير چه آن هايي که خالصه وچه آنهايي که جزواملاک واگذاري مي باشد باستثنا مراتع وجنگل هاي دولتي وهمچنين مستغلات دولتي در شهرها و املاکي که دولت به افراد نسبت به مالکيت تمام يا قسمتي از آن معترض ويا آن که مورد اختلافات ثبتي وغيره باشد تا موقعي که تکليف قطعي آنها معلوم نشده ومالکيت دولت نسبت به آن ها محرزومسلم نباشد.
تبصره۱- کليه سازمان مربوط به املاک نام برده با بودجه آن به وزارت کشاورزي منتقل مي گردد. عايدات امسال املاک بايد جمع آوري وپس از پرداخت بودجه آن اضافه بر خزانه دولت تحويل مي شود.
ب- تامدت پانزده سال ساليانه مبلغي معادل حداقل يک صد پنجاه ميليون ريال.
مصوبه مورخ ۱۳۲۵هيات وزيران در خصوص عوارض ذغال
هيات وزيران در جلسه۱۱ شهريور ماه ۱۳۲۵ طبق پيشنهاده شماره ۴۹۳۲-۱۷۹۱۲ وزارت کشور تصويب نموده که از تاريخ صدور اين تصويب نامه عوارض مشروحه زير
۱-از حبوبات هر۳۰۰کيلو۱۵ ريال از فروشنده
۲-از ذغال هر۳۰۰ ۱۰ريال از فروشنده
۳-از هر صندوق تره بار ۱۰ريال از فروشنده
۴-از هر تن چغندر که تحويل اداره چغندر مي شود ۱۰ريال از فروشنده وسيله اداره تحويل گيرنده به نفع شهرداري بروجرد دريافت گردد. تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير
مصوبه مورخ ۱۳۲۵ هيات وزيران در خصوص پروانه ي حمل ذغال
هيات وزيران در جلسه ۱۱ شهريور ماه ۱۳۲۵ بنا به پيشنهاده ۲۸۷-۱۰۶۹۷ وزارت کشاورزي به منظور جلوگيري از تهيه ذغال وهيزم غير مجاز در مناطقي که قانون وآيين نامه راجع به جنگل ها به موقع اجرا گذاشته شده است مقررات زير را تصويب نمودند:
۱-به وزارت کشاورزي اجازه داده مي شود که براي حمل ذغال وهيزم از جنگل در مناطقي که قانون وآيين نامه جنگل اجرا مي گردد پروانه حمل نظير پروانه حمل چوب صادر نمايد وبدون پروانه حمل ذغال ممنوع است.
۲-وزارت کشاورزي مکلف است که پس از صدور اين تصويب نامه مراتب را به وسيله انتشار آگهي به اطلاع عموم رسانيده وترتيب اجراي آن را بدهد.تصويب نامه دردفترنخست وزير است.
از طرف نخست وزير
مصوبه مورخه۱۳۲۵ هيات وزيران در خصوص اخذ عوارض محصولات فرعي جنگل ومرتع
هيات وزيران در جلسه۱۱ شهريور ماه۱۳۲۵ طبق پيشنهاده شماره۷۲۴۹-۱۹۰۶۷ وزارت کشور تصويب نمودند که از تاريخ صدور اين تصويب نامه عوارض مشروحه زير:
۱-ازهر سيصد کيلوپسته و بادام که از شهر صادر مي شود۱۰۰ريال وسيله گاراژدارها از صادر کننده.
۲-از هر سيصد کيلوکتيرا که از شهر صادر مي شود ۵۰ريال وسيله گاراژدارها از صادرکننده.
۳-ازهر سيصد کيلوخرما و انجيرونخود خام وبرشته که ازشهر صادر مي شود۲۵ ريال از صادر کننده.
۴-از هر سرويس ماشين هاي باري که با داشتن باربه خارج از شهرمي روند وسيله گاراژدارها ۱۰۰ريال از صاحب ماشين به نفع شهرداري سيرجان دريافت گردد.تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
ازطرف نخست وزير
مصوبه ۱۳۲۶ هيات وزيران در خصوص حمل ذغال
هيات وزيران در جلسه۱۱ آذرماه ۱۳۲۶بنا به پيشنهاد شماره ۸۳۰۱۲-۱۵۶۸۹ مورخ ۲۸-۸-۱۳۲۶ وزارت کشاورزي تصويب نمودند که تصويب نامه شماره ۳۸۸۵ مورخ ۲۲-۲۲۶ تا آخر اسفندماه سال ۱۳۲۶ تمديد وحمل ذغال چوب از نقاط شمالي آزاد بوده ومحتاج به صدور پروانه حمل نمي باشد.
تصويب نامه دردفتر نخست وزير است.
مصوبه هيات وزيران در خصوص جواز قطع چوب
هيات وزيران در جلسه ۲۶-۱۰-۱۳۲۶ تصويب نمودند کليه جوازهائي که قبل از تشکيل دولت کنوني خواه راجع به قطع اشجار جنگلي وخواه راجع به صدور اجناس داخل در انحصاردولت يا غله ويا برنج صادر شده ولي تا کنون تمام يا قسمتي از آن ها مورد استقاده واقع نشده باطل واز درجه اعتبار ساقط است.تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
مصوب ۵-۱۱-۱۳۲۶هيات وزيران در خصوص قطع چوب پوسيده
هيات وزيران با درنظرگرفتن تصويب نامه هاي شماره ۲۱۰۷۲ مورخه ۲۷-۱۰-۱۳۲۶ وشماره۲۱۸۴ مورخه ۵-۱۱-۱۳۲۶ در جلسه ۲۲اسفندماه۱۳۲۶ مجددا تاييد مي نمايند که وزارت کشاورزي بايد نسبت به جوازهاي قطع چوب واستحصال از درخت هاي باد افکنده و پوسيده ودرخت هاي قطع شده دراثر تصويب نامه هاي صادره قبل از تشکيل دولت حاضرطبق مقررات قوانين وآيين نامه هاي مربوطه اقدام نمايد.
تصويب نامه دردفتر نخست وزير است.
مصوب مورخه ۱۳۲۶هيات وزيران درخصوص حمل ذغال
ههيات وزيران در جلسه يازدهم بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۶۹۹ مورخ ۱۳-۱۰-۲۶ وزارت کشاورزي پيروتصويب نامه شماره۱۷۳۰۲ مورخ ۱۳-۱۰-۱۳۲۳ تصويب نمودند:
حمل ذغال از ايستگاه هاي راه آهن جنوب به وسيله راه آهن تا آخر اسفندماه۱۳۲۶ آزاد واحتياج به صدور پروانه از وزارت کشاورزي ندارد وزارت کشاورزي مکلف است ظرف ۱۰روز علل مقيد کردن حمل ذغال را به جواز معين وعقيده خودرا درباره لزوم اين محدوديت معين وبه هيات دولت پيشنهاد کند.تصويب نامه دردفتر نخست وزير است
ازقانون تاسيس بنگاه خالصجات کشورمصوب ۱۳۲۷
فصل اول- کليات
ماده ۱- به منظور عمران وآبادي املاک خالصه وازدياد توليد وتکثيردرآمد آن ها وهمچنين همکاري بادستگاه هاي وزارت کشاورزي تاسيس ميشود.
تبصره- بتگاه خالصجات داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وعمليات خود را براساس اين قانون وآيين نامه هاي مربوطه انجام مي دهد.
فصل دوم – دارائي بنگاه
ماده۲- دارائي بنگاه خالصجات عبارت است از:
الف- خالصجات اعم از املاک مزروعي ومستغلات ومراتع وجنگل ها واراضي.
تبصره – جنگل هاي خالصه تابع مقررات قانون جنگل ها بوده وبايد تحت نظر بنگاه جنگل هاا داره شود.
ب- اموال وماشين آلات وموجودي هاي نقدي وجنسي اداره کل خالصه وادارات تابعه.
ج- دارائي دولت درشرکت سابق کشاورزي خوزستان وشرکت سابق فلاحتي خراسان.
فصل سوم –وظايف
ماده ۴- وظايف بنگاه خالصه به قرارزيراست:
الف- انجام کليه وظايف واجراي کليه قوانيني که ازلحاظ مالکيت دولت قبلا به عهده وزارت دارائي بوده وبه عهده وزارت کشاورزي گذارده شده است.
ب- بهره برداري از املاک خالصه به نحوي که صرفه وصلاح دولت باشد.
تبصره – درصورت بهره برداري ازطريق اجاره چنان چه مدت از پنج سال تجاوزنمايد بايد قبلا موافقت وزارت کشاورزي تحصيل شود.
ج- فروش وواگذاري خالصجات طبق مقررات وقوانيني که قبلا به تصويب رسيده وهنوز به قوت خود باقي است ويا بعداٌ به تصويب برسد.
د- تاسيس شرکت هاي تعاوني مصرف وتوليد واعتباروماشين هاي کشاورزي به منظورتامين رفاه وتقويت بنيه مالي کشاورزان خالصه.
ه- تعقيب دعاوي طرح شده ويا طرح دعاوي جديد درمراجع صلاحيت دارنسبت بعين يامنافع وحقوق املاک خالصه ومدافعه ازدعاوي که عليه دولت درمورد عين يا منافع وحقوق خالصجات مذکوراقامه شده ويا خواهد شد.
تبصره- تعقيب ودفاع ازدعاوي مربوط به املاک وخالصجاتي که درتصرف وزارتخانه ها وموسسات دولتي است اعم از آن چه قبلا طرح شده ويا بعداٌ طرح شود به عهده وزارتخانه ها وموسساتي است که رقابت درتصرف آن هاست.
بنگاه خالصجات مکلف است اطلاعات وسوابق مربوط به اين قبيل رقابت را درصورت تقاضا تحويل وزارتخانه ها يا موسسه مربوط بنمايد.
و- وصول مطالبات و پرداخت ديون وتعهدات اداره کل خالص سابق.
ز- سعي واهتمام درعمران خالصجات واحيا اراضي باير وباتلاقي بدون مالک واراضي موات.
تبصره۳۳ ازقانون بودجه سال۱۳۲۸ درموردعوارض صدورچوب آلات جنگلي
تبصره۳۳- وزارت دارائي مجاز است ازهرمترمکعب چوب گردو- شمشاد- بلوط- راش که طبق پروانه صادره ازطرف وزارت کشاورزي ازکشورصادرمي گردد.درموقع صدوربه مبلغ چهارصدريال ازهرمترمکعب درخت صنعتي که ازجنگل ها قطع مي شود به استثنا درختاني که براي تهيه سوخت(هيزم وذغال) قطع مي گردند،درموقع صدورپروانه قطع شصت ريال اخذ نمايد.
الف)- وجوه حاصله ازاين قانون بايد توسط وزارت کشاورزي فقط براي احداث خزانه هاي جنگل وخريد جنگل هاي مخروبه منظور احداث جنگل درآن هاوپيوند درخت هاي ميوه جنگلي واحداث جنگل هاي مصنوعي وراه سازي جنگل هاو تکميل سازمان جنگلباني مصرف مي شود.
ب)- اشخاصي که ازاول سال۱۳۲۷تاکنون پروانه صدورازوزارت کشاورزي دريافت نموده وپرداخت عوارض فوق را ازهمين قرار(متري چهارصدريال)چه کتبا وچه نقدا تعهد نموده اندازتاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت خواهند شد.
ج)- صدور ذغال چوب ازکشور ازتاريخ تصويب اين قانون به کلي ممنوع است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *