آييننامه قانون ثبت

آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك ۱۳۱۷

فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاك.

ماده۱ – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود :

۱- دفتر املاك

۲- دفتر نماينده املاك

۳- دفتر املاك توقيف شده

۴- دفتر ثبت موقوفات

۵- دفتر گواه امضاء

۶- دفتر سپرده ها

۷- دفتر توزيع اظهار نامه

۸- دفتر املاك مجهول المالك

۹- دفتر ثبت شركت ها

۱۰- دفتر اسناد رسمي

۱۱- دفتر ثبت قنوات

۱۲- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستان ها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور ميكروفيلم و يا اسكن تهيه و به مركز ارسال مي گردد.

ماده ۲- كليه دفاتر نام برده در ماده قبل بايد مجلد بوده و به استثناء دفتر توزيع اظهار نامه و دفتر املاك مجهول المالك بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل يا نماينده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسراي ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.

ماده ۳- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن مذكور خواهد شد.

تبصره- (الحاقی ۱۳۷۸/۰۸/۲۴) در صورتي كه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مدير كل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و حد فاصل آن ها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورت جلسه اي به امضاء مدير كل و رئيس ثبت محل قيد مي گردد.

ماده ۴- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) دفاتر نام برده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته و امضاء نمايد.

فصل دوم – در شماره گذاري املاك وتوزيع اظهار نامه

ماده ۵- در موقعي كه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر مي گيرد بايد پيش نويس آگهي ماده ۹ قانون ثبت را تهيه و براي نمونه امضاء وانتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده ۱۰ در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاك كوبي و توزيع اظهار نامه نشود.

ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل به وسائل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع وبا اطلاع كد خدا و ريش سفيدان قريه را به بخش هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ريش سفيدان برساند و بعد به شماره گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نماينده مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورت مجلس فوق الذكر كاملاً تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آن ها و اسامي مالكين كه معرفي مي شوند و حدود اربع هآ ان ذكر گردد وشماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهار نامه نوشته شود و در روي اظهار نامه نيز كه به مالكين و در صورت غيبت آن ها به مستاجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهار نامه رسيد داده مي شود شماره مالك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضاء) نماينده مربوطه برسد.

ماده ۷ – در املاك شهر ي و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع مي شود شماره گذاري وتوزيع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس كه مخصو ص مزروعي خورده مالك است به عمل خواهد آمد.

ماده ۸- در مستغلات براي هر ملك يك شماره ودر املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور مي شود ودر صورتي كه مزروعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.

ماده ۹- چنان چه پس از شماره گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي شود و اگر ملكي پس از شماره گذاري مفروضاً به قطعاتي تقسيم شد براي هريك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره ۵ اصلي.

ماده ۱۰- براي سرعت جريان بايد قطعات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.

ماده ۱۱- در مورد كاروان سرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتي كه متعلق به يك نفر يا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتي كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هريك شماره مستقلي منظور خواهد شد.

ماده ۱۲- هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده مي شود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزيع اظهارنامه وآگهي ها نيز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قيد شود. هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمي شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.

ماده ۱۳- در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مامورين عمل به وسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اين كه اعياني قريه متعلق به رعايا مي باشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف و دفتر توزيع اظهارنامه وارد به مالكين اعياني اظهارنامه مي دهد به مالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آن ها اظهارنامه توزيع مي نمايد. سپس اظهارنامه هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هريك از آن ها تنظيم و قبول مي نمايد. در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعدا اعياني به اسم مالكين آگهي مي شود.

در صورتي كه اختلافي بين مالكين عرصه واعياني پيدا شود بايد بدواً به مدارك و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنان چه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني ها متعلق به آنان بوده ورعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند وچنان چه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني ها ندارد يا رعايا مداركي برمالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

ماده ۱۴- نسبت به درخواست هاي ثبتي كه قبلاً شده و نسبت به اعياني هاي آن كه تشريفات اين نظام نامه به عمل نيامده چنان چه در موقع تعيين حدود مالكيني عرصه اعياني را براي رعايا گواهي نمايند يا قبلاً به طور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نمود.

ماده ۱۵- در مورد املاكي كه قبلاً درخواست ثبت شده و تعيين حدود به عمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت به اعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده اند و آگهي هم شده است با دريافت حق الثبت از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن مي توان در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نمود.

ماده ۱۶- املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده وبعد در ثبت عمومي رعايا اظهار نامه داده اند چون سابقاً ملك شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده ها بايد براي رأي مقتضي به هيأت نظارت احاله شود.

ماده ۱۷- در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت به اعياني ها حق را گواهي كرده وبعضي گواهي نكرده اند نسبت به اعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده اند معترض شناخته مي شوند .

ماده ۱۸- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه بندي مذكور در ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندي تغيير كرده باشد بهاء‌ ملك طبق قيمت منطبقه بندي جديد تعيين مي گردد در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يك سال از تاريخ تنظيم است ولو اين كه بها ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.

تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) چنان چه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حق الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه بندي دريافت وبه حساب مربوطه واريز نمايد.

تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود .

ماده ۱۹- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي به نحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام برخلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي گردد و چنان چه قبلاً اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده مصدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.

ماده ۲۰- قلم خوردگي و كسر واضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحاً ذكر شده و به نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد.

تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت خواهد بود.

فصل سوم – درخواست ثبت

ماده ۲۱- اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء‌) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوط ضميمه شود.

ماده ۲۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود.

۱- نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.

۲- تابعيت مستدعي ثبت.

۳- نوع مال غير منقولي كه درخواست ثبت آن مي شود. با تعيين محل وقوع ملك، حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك (اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان،‌ كوچه،‌ پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي.

۴- بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه بندي.

۵- شروع حقوق عيني كه براي اشخاص درآن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.

ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنجاق ملك و مدارك راجعه به مالكيت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه ودر پرونده عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ادله و نشاني هاي تصرف فعلي خود را كتباً به اداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست كننده بايد نحوه را كه او براي تقاضاي ثبت مجاز مي دارد معلوم كند.

ماده ۲۴- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه بردار ترسيم و صورت مجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، دراظهارنامه ميزان ومقدار املاك واراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبيل فنجان و پيمان وغيره را برحسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايد.

ماده ۲۵- درهر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر مي گيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماينده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماينده مزبور به متوليان موقوفات عام المنفعه محل اخطار كند كه درظرف ۳۰ روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به املاك موقوفه كه درآن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آن ها مي باشد درخواست ثبت نمايند.

ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسول گري ها وسفارت خانه ها دربرگ هايي كه براي اين كار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر به اداره كل ثبت فرستاده مي شود تا پس از صدور اجازه به جريان ثبت اقدام گردد.

ماده ۲۷- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدان هاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي شود از طرف مالك يا شهرداري يا مراجع ذي ربط درخواست ثبت نسبت به آن ها پذيرفته خواهد شد.

ماده ۲۸- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هراظهارنامه و صورت مجلس تحديد حدود مختص يك پلاك است. هرگاه درخواست چندين شماره دريك بخش يا قطعاتي كه در يك قريه ومزرعه واقع است وقبلاً دريك اظهارنامه پذيرفته شده باشد در موقع تحديد حدود براي هر شماره يك صورت مجلس تحديد حدود تنظيم شود.

ماده ۲۹- تا وقتي كه آگهي نوبت نام برده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه مي توان پذيرفت.

ماده ۳۰- در صلح هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته مي شود و مشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نيست. سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح مي تواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.

ماده ۳۱- دسترنج رعيتي وحق اولويت و گاوبندي وغيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد وفروش مي شود از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمي دهد.

ماده ۳۲- در صورتي كه متوليان درظرف مدت سي روز مقرر در ماده ۲۵ آئين نامه اقدام به درخواست ثبت ننمايد نماينده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نام برده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد .

ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.

ماده ۳۴- نسبت به املاكي كه به نفع عمومي حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.

ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولي و نسبت به املاك كه به نفع اشخاص معين حبس شده به عهده متصدي امور حبس است معذلك هريك از موقوف عليهم ومحبوس لهم نيز مي توانند درخواست ثبت نمايند.

ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.

ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس شود به طور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصيص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمه اظهارنامه نمايند.

ماده ۳۸- چنان چه گواهي رسمي اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول المصرف و مبرات مطلقه ضميمه درخواست نامه ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت و هزينه به جريان گذارده مي شود.

ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست كننده ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد مي شود.

ماده ۴۰- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) كليساها ومعابد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي وكاروان سراهاي عباسي و راه ها از حق الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانه ا وارگان ها تابع مقررات خاص خود مي باشد.

ماده ۴۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق وشوارع واراضي وجبال موات و مباحه، نيزارها، بيشه ها، مراتع و جنگل ها و قبرستان هاي عمومي و بستر مسيل ها و آب رودخانه ها و نهرهاي منشعب از آن ها وانهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۴۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبيعي و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و به جاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.

ماده ۴۳- هرگاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است به منزله يك ملك محسوب وشماره مخصوص به آن داده مي شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود. اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي ها و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.

ماده ۴۴- درخواست ثبت پاكنه هايي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۴۵- املاكي را كه پس از پلاك كوبي وتوزيع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهي به وسيله اصلاحات خراب مي شود بايد مالك يا شهرداري مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد. بايستي پس از رسيدگي و معاينه محل بايد مراتب را در دفتر توزيع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد كرده و هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا به شهرداري منتقل شود به همان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد و چنا ن چه قبلاً آگهي و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتي كه در دفتر املاك ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك و با حدود واقعي درزير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد.

و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت شده وتبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور وفعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتي كه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بن بست يا غير بن بست تائيد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.

ماده ۴۶- املاك مشاعي كه قبل از اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت به بقيه آن فقط در موقع ثبت عمومي بخش مربوط درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.

ماده ۴۷- اظهارنامه هايي كه تا قبل از انتشار آگهي نام برده در ماده ۱۱ قانون ثبت به اداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود.

املاكي كه به واسط تاخير درخواست درآگهي اوليه قيد نشده در آگهي هاي شش ماهه كه در ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهي خواهد شد.

ماده ۴۸- متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم ونام خانوادگي و شماره شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحاً و صريحاً نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد ومعلوم شود در اثر بي مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.

ماده ۴۹- در قراء و قصباتي كه به ثبت عمومي گذارده مي شود نماينده توزيع اظهارنامه به امر مدير ثبت مامور تنظيم اظهارنامه نيز خواهد بود.

ماده ۵۰- در موقعي كه اظهارنامه عودت داده مي شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

ماده ۵۱- پس از انتشار آگهي نوبتي نام برده در ماده ۱۱ شماره هايي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول المالك مانده بايد فوراً در دفتر املاك مجهول المالك وارد شده و اظهارنامه هايي كه بعداً داده مي شود درستون مربوطه به هر شش ماه يادداشت و مطابق آن درآگهي هاي نوبني شش ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود.

مسئوليت تنظيم اين دفتر به تاييد رسماً به عهده يك نفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملكي مورد مواخذه واقع شود.

فصل چهارم – درآگهي هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك
ماده ۵۲- آگهي هاي نوبتي و تعيين حدود را اداره ثبت دريكي از جرايد حوزه خود ويا دريكي از جرايد نزديك ترين حوزه خود ويا در يكي از جرايد مركز منتشر مي نمايد.
ماده ۵۳ – آگهي هاي مربوط به هر بخش بايد در روزنامه معيني منتشر شود كه در آخر هرسال براي سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعيين شده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه يك نسخه از‌ اگهي تعيين حدود در شهرها به هر يك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل هاي عمومي قريه مورد تحديد وقراء مجاور بوسيله مامورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.
ماده ۵۵- در اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۰۸ حذف شد.
ماده ۵۶- حقوق ارتفاقي در آگهي هاي نوبتي ذكر نمي شود ولي بايد در زير آگهي ها قيد كرد كه حق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس منظور مي گردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده ۵۷- در پيش نويس آگهي هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده ودراسامي درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخه آگهي چاپ شده قبلاً در اداره ثبت با پيش نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلط گيري به چاپ آن اقدام گردد.
رؤساي ثبت و مدير مجله رسمي مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهي ها مي باشند. اولين نسخه آگهي كه براي غلط گيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي ها در پرونده اداره بايگاني شود.
ماده ۵۸- آگهي هايي كه بايد طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسي ام خواهد بود.
ماده ۵۹- آگهي هاي درخواست ثبت املاك مجهول المالك درهرسال با رعايت قسمت اخير ماده ۱۱ قانون به طريق زير بايد منتشر شود.
۱- درخواست هاي ثبت قبول شده در فروردين و ارديبهشت و خرداد هر سال در اول مرداد همان سال.
۲- درخواست هاي ثبت قبول شده در تير و مرداد و شهريور هرسال در اول آبان ماه همان سال.
۳- درخواست هاي ثبت قبول شده در مهر و آبان و آذر هر سال دراول بهمن همان سال
۴- درخواست هاي ثبت قبول شده در دي و بهمن و اسفند هر سال در ارديبهشت سال بعد
تبصره ۱- آگهي هايي كه طبق دستور هيأت نظارت بايد تجديد شود ضمن آگهي هاي فوق در قسمت مخصوص با قيد عنوان آگهي هاي اصلاحي منتشر مي گردد.
تبصره ۲- هرگاه ملكي در موعد مقرر فوق آگهي نشده باشد بايد درآگهي هاي سه ماهه بعدي منتشر گردد.
تبصره ۳- در مواردي كه روز انتشار آگهي نوبت اول با تعطيل عمومي تصادف نمايد بايد نوبت اول آن آگهي بلافاصله روز بعد از تعطيل منتشر گردد و در اين مورد مبدأ مدت واخواهي از همان روز انتشار اولين آگهي نوبتي خواهد بود.
ماده ۶۰ – درآگهي هاي نوبتي مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نيز بايد قيد شود.
ماده ۶۱- حتي الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه گرديده املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته مي شود بايد به تعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ۱۰ الي ۲۰ شماره از املاك شهري و عياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگرآن كه درخواست كننده ثبت در مورد تجديد تعيين حدود هزينه آگهي و فوق العاده و هزينه سفر نماينده را (در صورتي كه لازم باشد) به وسيله اداره بپردازد و نسبتاً به املاك مزروعي با اهميت رعايت آن بايد يك يا چند روز فقط تحديد آن را قرار دهند.
ماده ۶۲- درآگهي هاي تحديدي نسبت به املاك مزروعي شماره هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك مي توان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.
ماده ۶۳- پيش نويس آگهي موضوع ماده ۹ قانون ثبت بايد در ۶ نسخه تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار به مركز فرستاده شود.
ماده ۶۴- آگهي هاي مذكوره در ماده ۵۹ بايد تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه هايي كه براي انتشار آگهي تعيين شده رسيده باشد.
ماده ۶۵- براي قنوات بايد در آگهي وصورت مجلس مبداء و مظهر قنات و حدود ارتفاقي اشخاص قيد گردد.
ماده ۶۶- آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.
ماده ۶۷- فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز تعيين حدود نبايد كمتر از ۲۰ و بيشتر از ۶۰ روز باشد.
ماده ۶۸- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) عمليات تحديد حدود با رعايت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك واراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگردد بايد نقشه ملك طبق صورت مجلس تحديدي به طور صحيح ترسيم شود.
ماده ۶۹- درصورتي كه مالك و نماينده او غايب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت مجلس ضميمه قيد وبه نمونه (امضاء‌) حاضرين برسد. نمايندگاني كه به خلاف حقيقت به بهانه غيبت مالك از تهديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده ۱۵ ممكن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداري جلب خواهند شد .
ماده ۷۰ – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند به طور مشخص معرفي نموده وصاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنان چه ايراد واعتراضي دارند بيان مي نمايند.
ماده ۷۱- مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزايي را مي تواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اصلاحيه باشد و نماينده عمل بايد معرفي مالك يا نماينده او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قممت معرفي شده محرز باشد و الا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.
ماده ۷۲- (اصلاحيه ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) صورت مجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء‌ نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد.
۱- تعيين روز و ماه و يا روزهايي كه عمليات تحديد حقوق در آن واقع شده.
۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشتند.
۳- اشخاصي كه اعتراض نمودند.
۴- ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.
۵- ذكر حدود و مشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آن ها و شماره هاي مجاورين.
۶- ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.
ماده ۷۳- درصورت مجلس تحديد قلم زدن و كم و زياد نمودن عبارات به كلي ممنوع است و اگراصلاح يا توزيعي امكان باشد زير صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمونه (امضاء) كنند اين نكته در صورت مجلس قيد مي شود و كساني كه نمونه (امضاء‌) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
ماده ۷۴- (اصلاحيه ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذي صلاح غذايي تقديم نمايند.
ماده ۷۵ – درموقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك با ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحديد حدود قيد گردد.
تبصره – (الحاقي مصور ۱۳۳۷/۰۶/۰۷) نسبت به قطعات اراضي غير محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنين اراضي قراء و مزارع قطعاتي و خرده مالك نيز به طريق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در اين موارد نماينده مكلف است كروكي از وضعيت كليه قطعه مورد تحديد و ترسيم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو به طور تقريب باشد تعيين و با ذكر فواصل در صورت مجلس تحديدي قيد نمايد. اين كروكي بايستي به امضاء نماينده و مستدعي ثبت يا وكيل او برسد و پيوست صورت مجلس تحديدي خواهد شد.
ماده ۷۶- درصورتي كه بتوان از روي حدود املاك مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد آگهي و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت.
ماده ۷۷- در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده وچنان چه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست. و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كلاً تحديد شده باشد و درخواست كننده ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت به آن ملك لازم نبوده و برطبق حدود مجاورين به ثبت خواهد رسيد.
ماده ۷۸- در مواردي كه ملكي قبلاً تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد مي شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.
ماده ۷۹- مقياس نقشه در دهكده ها پنج هزار يك و در قراء و قصبات ده هزار يك و در فاصله هايي كه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس بيست هزار يك نقشه ترسيم شود.
ماده ۸۰- در اراضي بياض غير محصور كه حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمين به عمق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.
ماده ۸۱- (اصلاحي ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم ودر صورت مجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.
ماده ۸۲- نسبت به املاكي كه در ثبت عادي تحديد شده ودر ثبت عمومي آگهي نوبتي آن منتشر مي شود بايد درآگهي هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده درزير صورت مجلس سابق بنويسد كه از اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته مي شود.
ماده ۸۳- (اصلاحي ۸-۱۱-۸۰ی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) پس از تنظيم صورت مجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي دهد.
ماده ۸۴- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) نمايندگان مجدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي وثبت صورت مجلس تعيين حدود صورت مجلس مزبور را با پرونده هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنان چه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل نماينده مسئول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.
ماده ۸۵- نصف هزينه و فوق العاده نمايندگان را مي توان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي به عنوان پيش پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول به تكميل و تحويل پرونده ها و گواهي مدير بايگاني است.
فصل پنجم – در اعتراض
ماده ۸۶- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در آگهي هاي نوبتي وتحديدي قيد مي شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذي صلاح قضائي تقديم نمايد ودرغير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مبدا اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه ايست كه اولين آگهي نوبتي درآن درج شده است وادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه درزير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشند.
تبصره – (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) دادگاه ها در مورد دادخواست هاي مربوط به اصل وحدود وحقوق املاك پس از احراز اين كه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسليم شده وداخل مدت مي باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي نمايد.
ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بين معترض و مستدعي صبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۸۸- در اصلاحی ۱۳۸۰٫۱۱٫۰۸ حذف شد.
ماده ۸۹- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) اعتراض اعم از اين كه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيده به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي شود بايد طبق اين ماده عمل شود.
ماده ۹۰- در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.
ماده ۹۱- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) درمورد گواهي نامه هايي نيز كه مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.
ماده ۹۲- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هايي كه خارج از مدت داده مي شود نظر خود را درزير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح مي نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.
ماده ۹۳- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مورد گواهي نامه هايي نيز كه مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و به نظر اداره خارج ازمدت مي باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي نامه و دادن رسيد مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده ۹۴- دادخواست هايي كه از طرف دارايي برثبت املاك اشخاص يا از طريق اشخاص نسبت به مورد تقاضاي دارايي تسليم شود بايد به وسيله دفتر اداره كل ثبت به ديوان محاكمات دارايي فرستاده شود.
ماده ۹۵- در مواردي كه پرونده هاي ثبتي املاك ويا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيت دار قضائي دادگستري مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سردفتر پرونده و يا دفتر مورد احتياج را به وسيله يكي از كارمندان به آن جا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را بوسيله آورنده عودت مي دهند مگر اين گه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه اي به مقام صلاحيت دار قضائي داده شده باشد كه دراين صورت مي توانند به مسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتياج فوراً به اداره ثبت يا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده ۹۶- در اصلاحي ۸-۱۱-۸۰ حذف شد.
ماه ۹۷- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) رئيس دادگاه با عودت اداره ثبت در غير ساعت اداري ودر موقعي كه با موافقت مسئول ثبت معين مي شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض هاي مذكور در ماده ۹۲ و گواهي نامه مذكور در ماده ۹۳ رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي نامه كتباً اظهارنامه مي نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز دراين نشست حضور خواهد داشت.
ماده ۹۸- در اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸ حذف شد.
ماده ۹۹- اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف به عمل آيد در مورد موقوفاتي كه متولي خاصي ندارد به عهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه كه متولي خاص دارد به عهده متولي يا ناظر يا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس به عمل آيد به عهده متصدي امور حبس است.
ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولي وهر يك از موقوف عليهم و در حبس به نفع اشخاص معين متصدي امور حبس وهر يك از محبوس لهم مي توانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا مي باشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود به عهده وصي يا ناظر ثلث مي باشد و در ثلث غير باقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعداز خروج ملك از حالت ثلث دران ملك ذي حق مي شوند.
ماده ۱۰۱- در موردي كه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از اين كه مستدعي ثبت به اعتراض معترض تمكين كند يا در دادگاه محكوم شود معترض محكوم له جانشين مستدعي شناخته شده و چنان چه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم نهايي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج به آگهي مجدد به نام معترض نخواهد بود.
ماده ۱۰۲- در مواردي كه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون اين كه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق به ديگري بوده آن مقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجدداً از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.

فصل ششم – در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك

ماده ۱۰۳- پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت مسئول دفتر ثبت ملك را با مشخصات زير در دفتر املاك وارد نموده و به نمونه (امضاء) مدير ثبت يا كارمندي كه از طرف وزارت دادگستري براي نمونه كردن دفتر و برگهاي مالكيت مجاز است مي رساند :

۱- شماره ملك.

۲- تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك.

۳- اسم و نام خانوادگي وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعيت مالك.

۴- نوع ومشخصات ملك و محل وقوع واجزاء و متعلقات آن.

۵- حدود ملك.

۶- بهاي ملك.

۷- حقوق عينيه كه اشخاص درآن ملك دارند با اسامي صاحبان حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه كه براي ملك مورد ثبت در املاك مجاور درملك مورد ثبت موجود است.

ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام ياقسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين ملك سند معامله در دفتر اسنادرسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك زير ثبت ملك به طريق آتي ثبت مي شود.

۱- در مورد انتقال قطعي تمام ملك بايد خلاصه انتقال را مطابق معمول درزير ثبت ملك ثبت وخروج آن را از ملكيت مالك نيز با مركب قرمز و در ملاحظات دفتر املاك قيد نمايند.

۲- اگر انتقال راجع به قسمتي از ملك مفروز يا مشاعاً باشد خروج آن را از مالكيت مالك اولي به نحوي كه به منزله ذكر خلاصه معامله نيز محسوب مي شود با مركب قرمز در زير ثبت ملك يا در ستون ملاحظات به اين شرح (يك دانگ مشاع يا دو دانگ مفروز يا دوهزار گز از ملك بالا را آقاي مالك بموجب سند شماره ………

به‌ آقاي ……………… .. منتقل كرده و در صفحه ………… . اين دفتر يا دفتر يا دفتر متمم شماره ………………… ثبت واز مالكيت مالك بالا خارج گرديد ) قيد وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است به نحو ثبت املاك مشاعه واگر مفروز است به طوري كه ملك مستقل با تمام مشخصات وحدود وبها و حقوق در صفحه معيني از دفتر اصلي يا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن يادداشت نمايند كه اصل ملك در صفحه ……… .. دفتر …………… . ثبت شده يا مورد ثبت از ملك شماره …………… .. كه در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است.

۳- هرگاه نسبت به هريك از دو قسمت املاك بالا انتقالاتي به طور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود به وفق معمول سابق خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت وفسخ و فك را نيز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و به همين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه به عين ملك مزبور در دفتر املاك به ترتيب تاريخ زير يكديگر ثبت خواهد شد.

در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص كه براي اين كار تهيه شده نوشته وبه دفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال مي دارد خلاصه مذكور علاوه بر امضاء‌متعاملين بايد به امضاء سردفتر و نماينده ثبت (چنان چه نماينده داشته باشد) رسيده باشد.

مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً بطوري كه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده و به امضاء مدير ثبت برساند.

در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهي فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود. متصديان مربوطه ثبت املاك مكلف اند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاك ثبت نموده و در پرونده مربوط بايگاني نمايند و چنان چه خلاصه معامله داراي نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضيحات لازمه را بخواهند.

تسامح و تاخير ويا غفلت در اجراي اين دستور مستلزم تعقيب اداري و كيفر خواهد بود.

هر گاه معامله راجع به انتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء كرده و به منتقل اليه تسليم مي نمايد (و مادام كه در صفحات انتقالات جا دارد سند مالكيت به نام منتقل اليه تحديد نخواهد شد).

در موردي نيز كه معامله مربوط به واگذاري حق عيني نسبت به ملك باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقي) و يا راجع به انتقال تمام ياقسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد سردفتر بايد آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت نوشته امضاء نمايد در مورد عمري و رقبي و سكني و مواردي كه معامله راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظيم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك و قيد آن درزير ثبت ملك در دفتر املاك ودرسند مالكيت وبايگاني نمودن خلاصه معامله درپرونده بايد مجري گردد.

در مواردي كه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء گرديده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و دراين صورت منتقل اليه مي تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده وبراي خود سند مالكيت مستقلي بگيرد.

در موارد صلح هاي محاباتي با حق خيار فسخ وبا استفاده از سود و غيره براي مصالح نسبت به املاك ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر مي شود و درصورت فسخ از طرف مصالح ويا انقضاء مدت خيار يا اسقاط حق مذكور مراتب دردفتر ودر برگ هاي مالكيت قيد مي شود.

تبصره – ذيل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸ حذف شد.

ماده ۱۰۴ مكرر – چنان چه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن به موجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي دران ملك به ملكيت طرف قرارداد مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سند مالكيت آن را از اداره ثبت بخواهد.

اداره ثبت وقف معاينه محل و تعيين حدود وحقوق ارتفاقي اعياني را به مالك عرصه ومجاورين اخطار مي نمايد و در وقت مقرر صورت مجلس معاينه را تنظيم كه هرگاه اختلافي نباشد با دريافت حق الثبت انتقال، سند مالكيت اعياني را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهي رجوع به دادگاه از تاريخ تنظيم صورت مجلس تا سي روز از صدور سند مالكيت تا صدور حكم نهايي خودداري مي شود.

ماده ۱۰۵- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي شود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و درمورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد. درزير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر املاك فوت شود حصه هريك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي شود وديگر ثبت ملك مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.

تبصره ۱- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آن ها تقاضاي پرداخت ربع بها يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايد مسئول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين مي كند تا كارشناس بها عادله اعياني را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي توانند بها مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بها تعيين شده ملك را به ذي نفع ابلاغ واقعي مي كند و چنان چه ذي نفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد.

در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذي نفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و درصورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رويت اخطار يا انتشار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.

تبصره ۲- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بها اعياني صادر خواهد نمود و درصورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهايي است . هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.

ماده ۱۰۶- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه مطابق ماده ۱۰۴ سند مالكيت جديد داده مي شود براساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هر يك از قطعات مفروزه يا آپارتمان ها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.

ماده ۱۰۷- املاك موقوفه پس از ثبت در دفتر املاك در دفتر ثبت موقوفات نيز به ترتيب و در زير يكديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج به گذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت املاك مورد ثلث باقي نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.

ماده ۱۰۸- نمونه دفتر املاك بايد با دست به عمل آيد و نمونه مهري ممنوع است.

ماده ۱۰۹- املاكي كه از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق ماده ۳ در دفتر املاك براي سهم ۳ صفحه تخصيص داده مي شود و انتقالات هر سهمي زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقي قسمت مشاع را در زير سهم اولي قيد و در بقيه سهام و صفحات ذكر شماره صفحه اوليه كافي خواهد بود.

ماده ۱۱۰- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هر گاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالكين مراتب ذكر مي شود و انتقال مزبور در زير ثبت اخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.

ماده ۱۱۱- ثبت انتقالات قهري به نام ورثه در دفتر املاك مجاني است و حق الثبت به آنان تعلق نمي گيرد.

ماده ۱۱۲- براي حقوق ارتفاقي كه براي اشخاص در سند مالكيت غير قيد شده است صاحبان حقوق مي توانند طبق ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون ثبت گواهينامه بگيرند.

ماده ۱۱۳- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) براي هرشخص از هر شماره ملك بايد جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.

ماده ۱۱۴- هر گاه ملك مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملك به يك نفر منتقل شود با تذكر به اسامي متقاضياني كه ملك به نام آن ها آگهي شده و انتقال داده اند بنام منتقل اليه در يك جا ثبت شده و سند مالكيت تمام ملك صادر مي گردد.

ماده ۱۱۵- در املاك مشاع براي هر يك نسبت به سهم او يك سند مالكيت صادر خواهد شد.

ماده ۱۱۶- در ثبت اعياني املاك مزروعي براي هر شماره دو صفحه دفتر املاك كافي است درصورتي كه ارزش آن كمتر از هزار ريال باشد برگ هاي مخصوصي كه تنظيم شده صادر مي گردد.

ماده ۱۱۷- تغيير در وضعيات املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتي از آن كه در اين مورد سند تازه به نام منتقل اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.

ماده ۱۱۸- در قسمت املاك مشاع كه يك قسمت از آن در ثبت عادي بدون ذكر شماره املاك مجاور ثبت شده و براي بقيه در ثبت عمومي سند مالكيت صادر مي شود بايستي شماره املاك مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتي كه تمام سهام ملك مشاع بدون قيد شماره املاك مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالكيت تازه بايستي شماره املاك مجاورين قيد گردد و همچنين نسبت به هر ملكي كه در ثبت عادي سند آن صادر شده است.

ماده ۱۱۹- املاك مشاعي كه سهام مالكين يك قسمت از آن تواماً در يك جا ثبت و سند مالكيت صادر شده و بقيه سهام در ثبت عمومي سند مالكيت صادر مي شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقي ولي براي سهم هر يك از شركاء بعدي سه صفحه سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هر يك از سهام شماره صفحات ثبت ساير سهام ذكر مي شود.

ماده ۱۲۰- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدورالمثناي سند مالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود) مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آن ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نام برده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آن را ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخش نامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هايي كه از رايانه استفاده مي شود صدور بخش نامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و با يكي از روزنامه هايي كه آگهي هايي ثبتي درآن درج مي شود آگهي كند . در صورتي كه تا ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا درصورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد . اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود ودر مواردي كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.

سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.

(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ ويا فك شده ضرورتي ندارد)

در آگهي كه در روزنامه منتشر مي شود بايد مطالب زير قيد شود.
۱- نام و نام خانوادگي مالك.
۲- شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك.
۳- خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت.
۴- معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است.
۵- تذكر به اين كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درقسمت چهار ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن كه متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود).
درصورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسئول اداره كل ثبت و اسناد و املاك استان مربوطه خواهد بود.
تبصره ۱- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتبا اعلام و متذكر شود كه هرموقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله اي تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هريك از دفترخانه ها مكلف اند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه درموقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايد و در محل هايي كه دررايانه استفاده مي شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در مورد انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام وسپس در صورت نبودن مالك اقدام به تنظيم وثبت معامله نمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي است.
تبصره ۲- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي شود مالك مي تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادر كننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.
تبصره ۳- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هر گاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت وساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراثت است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي نمايند. اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء‌ مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يك بار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد.
چنان چه دارنده سند مالكيتي بدون مجوز قانوني ظرف مدت معين شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخش نامه اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
تبصره ۴ – (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مواردي كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده و يا سند مالكيت به نام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذي ربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارايي و امور اقتصادي تقاضاي صدور المثني سند مالكيت مفروزه را مي نمايد. از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره ۵- (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي ويا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد و يا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل ودر پرونده بايگاني مي نمايد.
تبصره ۶- ( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در صورت اعلام كتبي مالك مبني برپيدا شدن سند مالكيت اوليه چنان چه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخش نامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنان چه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوطه ضبط گردد.
ماده ۱۲۱- براي هر سهمي از املاك مشاع يك پيش نويس سند مالكيت تنظيم مي گردد وحدود كليه ملك دريكي از پيش نويس ها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي شود و به همين ترتيب در دفتر املاك ثبت و درزير هر سهمي نوشته مي شود كه حدود مطابق حدودي است كه در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده ۱۲۲- در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت درسند مالكيت مثل ساير معاملات قيد شده خلاصه آن به دفتر املاك فرستاده شود و همچنين در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتي كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتي بايگاني و موقع صدور سند مالكيت رعايت گردد.
ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيماً به عنوان ثمن اعيان درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر مي گردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط به صاحب آن گواهي نامه حق مزبور داده مي شود.
ماده ۱۲۴- در مواردي كه براي استيفاي طلب بستانكار طبق حكم دادگاه ملك مديون به تصرف بستانكار داده مي شود اداره ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته واگر ملك به نام مديون به ثبت رسيده بايد مطابق همان حكم ملك را به نام محكوم له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.
ماده ۱۲۵- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) املاك مشاعي كه اولين سهم آن دردفتر املاك ثبت مي شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند ونسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.
تبصره ذيل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸حذف گرديد.
ماده ۱۲۶- (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۰۸) در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي شود و تابع املاك نيست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام وعده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.