قانون واگذاری اراضی خوزستان

قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

ماده واحده – دولت مجاز است اراضی خوزستان تا هر مقدار که صلاح بداند به ملکیت اشخاصی که آن اراضی را آباد کرده یا آبادانی آن را تعهد کنند‌ واگذار کند.

شرایط واگذاری را نظامنامه هیأت وزراء معین خواهد کرد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ۱۳۱۴/۰۱/۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان.