دستورالعمل کنترل ساختمان

دستورالعمل نحوه عمل ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

شهرداری مناطق ۱ الی ۲۰ و ۲۲

در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و دستورالعمل نحوه عمل ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقتضی است دستور فرمائید به هنگام صدور پروانه ساختمانی صلاحیت مهندسین ارائه دهنده خدمات مهندسی با توجه به جدول ذیل توسط مسئولین شهرسازی آن منطقه احراز و کنترل گردد.

————————————————————————-

گروه حداکثر حداکثر صلاحیت صلاحیت ساختمانی متراژ طبقه مهندس طراح مهندس ناظر
—————————————————————————-

گروه الف ۶۰۰ ۲ طبقه روی پایه ۳ یا پایه ۳ یا یک زیرزمین بالاتر بالاتر
—————————————————————————-

گروه ب ۲۰۰۰ ۵ طبقه روی پایه ۲ یا پایه ۳ یا شالوده بالاتر بالاتر
—————————————————————————-

گروه ج ۵۰۰۰ ۱۰ طبقه پایه ۱ یا پایه ۲ یا روی شالوده بالاتر بالاتر
—————————————————————————-

۱- جهت نظارت براجرای ساختمانهای بیشتر از ۵۰۰۰ متر مربع زیربنا و همچنین ساختمانهای بیشتر از ۱۰ طبقه اخذ تائیدیه امور مهندسین ناظر الزامی است.
۲- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، جهت نظارت بر ساختمانهای ده طبقه و کمتر با زیر بنای حداکثر ۵۰۰۰ متر مربع نیاز به اخذ تائیدیه امور مهندسین ناظر نمی باشد و بخشنامه های شماره ۸۰/۱۶۹۵۰ – ۱۳۷۲/۰۷/۱۳ و ۸۱۱/۷۵۰۰۵۶۶۶۳ – ۱۳۷۵/۰۴/۱۴ و ۸۱۱/۷۵۰۱۷۷۱۴- ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ موضوع تائید نقشه های معماری ساختمانهای بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع توسط مهندسین مشاور حقوقی در مناطق ۱ الی ۵ ملغی اعلام میگردد.