عدم صدور مجوز ساخت و ساز

عدم صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير کاربري زمين هايي که بدون رعايت ماده ۱۰ قانون زمين شهري واگذار گرديده است.

شهرداران محترم مناطق يک الي بيست

سلام عليکم

باتوجه به مفاد بند ب تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۶ در مورد زمينهاي ملي و دولتي که بدون رعايت ماده ۱۰ قانون زمين شهري و يا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازي در داخل و يا خارج محدوده شهر از طريق تعاونيهاي مسکن يا مستقيماً براي امر مسکن توسط وزارتخانه هاي کشاورزي و جهاد سازندگي و اشخاص حقيقي و حقوقي غير واجد شرايط واگذار گرديده، اعم از اينکه اسناد آنها منتقل گرديده يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا کرده يا نکرده باشند.
خواهشمند است دستور فرماييد قبل از اخذ تائيديه از سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران مبني بر پرداخت قيمت زمين از صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير کاربري اين گونه زمين ها خودداري گردد.