الحاق قانون تملك آپارتمانها

قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان ها ‌

مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۰۲

‌ماده واحده – يك ماده به عنوان ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان ها مصوب سال ۱۳۴۳ اضافه مي‌شود.

قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان ها :

‌ماده ۱۰ مكرر – در صورت امتناع مالك از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك نظر مدير يا هيأت مديران در اين مورد با ذكر مبلغ قابل پرداخت و‌صورت ريز آن وسيله اظهارنامه ابلاغ مي‌شود.

‌هرگاه مالك ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و گواهي تقديم دادخواست موضوع تبصره ۲ اين ماده را نيز به مدير يا هيأت‌مديران تسليم ننمايد پس از انقضاي مدت مذكور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول آن اجراييه صادر خواهد‌كرد.

‌عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت.

‌تبصره ۱ – رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بايد‌ضميمه تقاضانامه صدور اجراييه مدير يا هيأت مديران گردد.
‌تبصره ۲ – نظر مدير يا هيأت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
‌دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد.
احكام دادگاه مزبور در صورتي كه محكوم به در هر مورد از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند قطعي است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش مي‌باشد.
‌قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان ها ‌مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۱/۰۸/۱۶ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱/۱۱/۰۲ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف امامي