اشتباه درمتن سند بيع ( تعارض محدوده باپلاك وعنوان مبيع )ودستور رفع اشتباه – امتناع شوري ازرسيدگي درمورداعتراض به حدود كه دردادگاه نيزمطرح است – مقابله جمع به جمع وتقسيم به آحاد
راي شماره : ۳۴۳ – ۳۴۴ – ۱۴-۰۹-۱۳۴۲

راي شوراي عالي ثبت
پس ازصدورحكم استردادقريه …به پلاك ۷ ازطرف محكوم لهم تقاضاي ثبت شش دانگ به عمل آمد.عده اي به تقاضاي مذكوردرموقع قانوني اعتراض كردندكه به علت عدم تكميل دادخواست درموقع ،قراررددادخواست آنان صادر شد.دادخواست تجديدودراين موقع شخصي كه سابقا(وبه موقع )جزمعترضان نبوده است درعدادآنان قرارمي گيردودادگاه متوجه اين نكته نمي شودو منازعه به سازش وتنظيم گزارش اصلاحي فيصله مي پذيردومقداري ازاراضي با ذكرحدودبه شخص مذكورازطريق صلح برگزارمي شودكه به استناداين سازش نامه ثبت مربوط پلاك يك فرعي از۷ مذكوررابراي آن زمين معين مي كند.سپس آگهي تحديدبراي روز۲۷-۸-۳۳منتشرمي شودوتحديدبه عمل مي آيدكه به آن نيز اعتراض شده ودردادگاه تحت رسيدگي است .
خرده مالكان قريه به تحديدزمين يك فرعي از۷اصلي قريه اعتراضاتي به شرح زيرمي كنند:
الف – تحديدزمين مذكورازروز۲۸-۸-۳۳شروع شده است .
ب – تحديدبه تقاضاي كسي صورت گرفته كه سمتي نداشته است .
ج – درآگهي تحديدي ذكري ازپلاك يك فرعي مذكورنشده است ومعذلك به تحديدآن اقدام شده است .
د- رعايت ماده ۶۲نظام نامه قانون ثبت نشده است زيراپلاك زمين مذكور(كه يك فرعي است )درحين تحديد،معين شده است نه قبلاً.
ه – رعايت ماده ۵۴ نظام نامه نشده يعني به جاي گواهي كدخدايان فقط بگواهي يك نفررسيده است هيات نظارت راي داد:( دراين مورداشتباه موثري درعمليات تحديدحدوداراضي يك فرعي ازهفت اصلي …به نظرنمي رسدطبق مقررات اقدام كنيد).
راي مورخ ۱۴-۹-۴۲شورا:
(چون گزارش حاكي ازطرح اعتراض به تحديدحدوددردادگاه مي باشدراي هيات نظارت كه درواقع ناظربه اين است كه درجريان آگهي تحديدي اشتباهي موثري نشده اشكالي نداردوبه هرحال دادگاه تعيين تكليف خواهدنمود.)
معترض به تحديد،معترض به راي بالاشده ويادآورشده كه راي بالابا شركت كفيل اداره كل ثبت صادرشده وحال اين كه مستفادازمقررات اين است كه اونمي توانددرراي شركت كند.
راي مورخ ۳۰-۶-۴۳شورابه اكثريت :(..چون راي هيات نظارت دائربراين كه (دراين مورداشتباه موثري درعمليات تحديدحدوداراضي يك فرعي از۷اصلي …به نظرنمي رسدطبق مقررات اقدام كنيد)صحيح نبوده واقدامات تحديدي طبق ماده ۱۴قانون ثبت انجام نيافته لذاابطال مي شود).
اقليت :( به طوري كه قبلاًنظرداده شده بامطرح بودن اعتراض برتحديد حدوددردادگاه كه گزارش حاكي ازآن است راي هيات نظارت بي تاثيراست و تعيين تكليف بايدبه راي دادگاه موكول شود).
* سابقه *

***
شرح – يكي ازموارداختلافي درزمينه آراشورااين است كه درچه مواردي شورابه علت طرح قضيه دردادگاه ازرسيدگي خودداري مي كندودرچه مواردي با وجودطرح قضيه دردادگاه شوراازرسيدگي خودداري نمي كندمثلاًدردوراي بالا اعتراض به تحديدحدوددردادگاه مطرح بوده است معذلك درراي اول ازرسيدگي خودداري شده (مانندراي ۳۵۲)ودرراي دوم شوراواردرسيدگي شده است .
(راي ۳۵۹ديده شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۴۱-۴۴۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *