انتقال ملك ياسند عادي وقبول تقاضاازناقل واقرارقائم مقام متقاضي پس از مواعد اعتراض . – تقاضاي ثبت غيرمتصرف ( غيرمالك ). – انتقال ملك باسندعادي وتقاضاي ثبت ناقل . – رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض به اصل وحدود
شماره :۴۳۱ – ۲۳-۱۲- ۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
شخصي زمين خودرابه ديگري باسندعادي فروخت واونيزبه ثالث منتقل كرد.سپس بايع نخست ،تقاضاي ثبت همان زمين راكردوتحديدحدودهم شد. ثالث مذكورپس ازتحديدحدودسندعادي سندخريدرانشان دادوتقاضاي ثبت مذكوررا لغو دانست وارث متقاضي نيزگفته اوراتصديق كردوگواهان محلي نيز خريداورابه واسطه ازمتقاضي ونيزتصرف وي راگواهي دادندواعلان شدكه تحديد كننده بدون احرازتصرف متقاضي مذكوراقدام به تحديدكرده است .
راي مورخ ۲۳-۱۲-۴۵شورا:
(نظربه اين كه حسب گزارش ،يدمدعي طبق سندعادي به متقاضي ثبت منتهي مي شودهرگاه وارث منحصربه فردراضي باشد،برطبق دستورماده ۱۰۲آئين نامه قانون ثبت اقدام شود).

* سابقه *

***
شرح – درمانحن فيه قبل ازاعتراض وپس ازخاتمه مدت قانوني اعتراض قائم مقام متقاضي ثبت اقراركرده است كه درحين تقاضاي ثبت ،ملك متعلق به ديگري بوده است لذاموردمشمول ماده ۱۰۲نظام نامه قانون ثبت است يعني بايدازمالك واقعي تقاضاي ثبت قبول شودوتقاضاي قبلي كه ازغيرمالك متصرف پذيرفته شده باطل است .مورداين راي باموردآرا۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰ شباهت نداردزيراشرط اعمال ماده ۱۰۲نظام نامه قانون ثبت درآن سه راي وجودندارد.
تبصره – رسيدگي شورادراين موردطبق رويه درخارج ازمواعداعتراض صورت گرفته است . (راي ۴۳۲ملاحظه شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۵۷-۵۵۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *