آييننامه خانه‌های سازمانی۷۱

اصلاح آيين‌نامه شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني ۱۳۷۱/۰۶/۰۸

۱- ماده (۴) اصلاحي آيين‌نامه شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني – موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۴۷۶ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۱ به شرح زير اصلاح ‌مي‌شود :

‌ماده ۴ – هزينه استفاده ماهانه به شرح جدول هاي زير تعيين مي‌گردد. (شهرهاي گروه‌هاي (۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) ياد شده در جدولها، مطابق جدول محروميت‌از تسهيلات موضوع تصويب‌نامه شماره ۳۷۷۲۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۵ و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد.)

‌جداول هزينه استفاده از خانه‌هاي سازماني به ازاي هر متر مربع زيربناي مفيد.

‌جدول : تصويب‌نامه‌ها ۱۳۷۱ – جلد ۱ – صفحه ۶۳۶ الي ۶۳۷

‌تبصره ۱ – استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي سازماني در مناطق محروم روستايي – طبق فهرست بخش ها و دهستان هاي محروم استان ها مصوب هيأت وزيران منطبق با‌ تقسيمات كشوري تهيه شده در دفتر امور مناطق محروم رياست جمهوري – از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) هزينه استفاده ماهانه معاف مي‌باشند.

‌تبصره ۲ – از ابتداي سال ۱۳۷۲% وزارت مسكن و شهرسازي موظف است سالانه پنج درصد (۵%) به نرخ اعلام شده سال قبل اضافه كرده و اعلام نمايد.
۲-شماره تبصره‌هاي ماده (۴) آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني از (۱) و (۲) و (۳) به ترتيب به (۳) و (۴) و (۵)* تغيير مي‌يابد.
*>>‌پاورقي : به موجب نامه شماره ۲۹۰۷۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۸ دبير هيأت دولت در قسمت اخير بند ۲، پس از، عدد (۵)، شماره (۶)، (۷)، (۸) و (۹) تحرير ‌نشده و از قلم افتاده است.<<
‌جداول هزينه استفاده از خانه‌هاي سازماني به ازاي هر متر مربع زيربناي مفيد (‌جدول شماره ۱)
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور