مقررات تسهیل نوسازی صنایع

اصلاح بند (الف) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور شماره ۵۵۱۶۲/۳۴۶۵۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در بند (الف) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ حرف «یا» قبل از عبارت «گواهی فعالیت صنعتی» تحریر نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیئت دولت ـ عزت‌اله زارعی