تصرفات تجدیدنظرخوانده

تصرفات تجديدنظرخواه در ملك و منزل متلعق به تجديدنظرخوانده مبتني بر قرارداد اجاره مي باشد كه براي مدت يكسال و به مظنور سكونت به اجاره او واگذار شده است.

به تاريخ : ۱۳۷۵/۰۹/۱۲

شماره دادنامه : ۱۰۰۵

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه عمومي تهران.

تصرفات تجدیدنظرخوانده :

راي دادگاه :

در خصوص واخواهي آقاي (م) فرزند… از دادنامه شماره ۱۴۲- ۱۳۷۵/۰۲/۱۱ اين دادگاه به طرفيت آقاي (ع) بشرح منعكس در دادخواست نظر به اينكه واخواه با حضور در دادگاه و اعلام اينكه حاضر است ملك مورد ختم دادگاه را تخليه نمايد النهايه به لحاظ عدم قدرت مالي براي اجاره كردن خانه ديگري تقاضاي استمهال نموده است و واخوانده با اين درخواست واخواه موافقت نكرده است و با توجه به اينكه مطلب يا سند و مدركي كه حاكي از مخدوش بودن راي از ناحيه واخواه به دادگاه ارائه نگرديده است لذا دادگاه راي بدوي را عينا” استوار مي نمايد اين راي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر محترم استان تهران مي باشد.

تاريخ : ۱۳۷۶/۰۳/۰۶

شماره دادنامه : ۲۶۱

مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان تهران.

تصرفات تجدیدنظرخوانده :
راي دادگاه :
بر دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره ۱۰۰۵-۱۳۷۵/۰۹/۱۷ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومي تهران از حيث استدلال و مباني صدور ايرادي وارد نيست با توجه به اينكه تصرفات تجديدنظرخواه در ملك و منزل متلعق به تجديدنظر خوانده مبتني بر قرارداد اجازه مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۲۰ مي باشد كه براي مدت يك سال و به منظور سكونت به اجاره و واگذار شده كه با توجه به اينكه مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدني عقد اجاره به انقصاي مدت اجاره منففي اعلام شده و موعد مقرر طرفين نيز منقضي شده و تجديدنظرخواه دللي بر تجديد مدت اجاره ابراز نكرده عليهذا اعتراض او بي وجه است.
مستندا” مواد ۲۱ و ۲۲ قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب با رد اعتراض حكم تجديدنظرخواسته را عينا” تائيد مي نمايد اين راي قطعي است.
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي