جلوگیری از آلودگی دریا

قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها.

شماره ۱۳۱۶۸ – ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۱۱۸۲/۶۲۳ – ۱۳۹۱/۰۳/۰۶

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۸۱۰۲۹/۴۶۴۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسـیون بیـن المللی جلـوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشـتیها که با عنـوان لایحـه به مجلس شورای اسـلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها.

ماده واحده ـ اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها مصوب ۱۳۸۷ به شرح پیوست تصویب می شود.

باسمه تعالی

اصلاحات ضمیمه سوم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

متن زیر جایگزین متن ضمیمه سوم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها، به گونه ای تصویب شده به موجب قطعنامه (۵۵) ۱۵۶ ام.ای.پی.سی می گردد :

مقررات مقابله با آلودگی ناشی از حمل مواد مضر از طریق دریا به صورت بسته بندی

مقرره ۱ـ اعمال

۱ـ مقررات این ضمیمه جز در مواردی که به طور صریح به گونه ای دیگر مقرر شده باشد در مورد تمامی کشتیها حامل مواد مضر به صورت بسته بندی اعمال می گردد.

(۱) از نظر این ضمیمه، « مواد مضر» موادی هستند که در آیین نامه کالاهای خطرناک دریایی بین المللی (آی. ام. دی. جی. کد) به عنوان آلاینده دریا شناخته شده اند یا معیارهای مندرج در پیوست این ضمیمه را احراز نموده اند.

(۲) از نظر این ضمیمه، «به صورت بسته بندی» به معنای انواع بسته بندی مندرج در آیین نامه آی. ام. دی. جی. برای مواد مضر است.

۲ـ حمل مواد مضر بدون رعایت مفاد این ضمیمه ممنوع می باشد.

۳ـ به منظور تکمیل مفاد این ضمیمه، دولت هر طرف این کنوانسیون باید الزامات دقیق درخصوص بسته بندی، علامتگذاری، برچسب گذاری، مستندسازی، چینش، محدودیتهای کمی و استثنائاتی را برای جلوگیری یا تقلیل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از مواد مضر رأساً یا از طریق مراجع دیگر تدوین نماید. ۱
۴ـ از نظر این ضمیمه، بسته بندیهای خالی که قبلاً برای حمل مواد مضر به کار رفته بودند، باید به عنوان مواد مضر قلمداد شوند، مگر این که اقدامات احتیاطی کافی برای حصول اطمینان از عدم وجود هرگونه باقیمانده مضر برای محیط زیست دریایی در آنها، اتخاذ شده باشد.

۵ ـ الزامات این ضمیمه در مورد تجهیزات و ذخایر کشتیها اعمال نخواهد شد.

مقرره ۲ـ بسته بندی

بسته بندیها باید به گونه ای باشند که با توجه به محتویات خاص آنها، خطرات برای محیط زیست دریایی را به حداقل برسانند.

مقرره ۳ـ علامت گذاری و برچسب گذاری

۱ـ بسته های حاوی مواد مضر باید به شیوه ای با دوام علامت گذاری و برچسب گذاری شوند تا مشخص گردد ماده داخل آنها، مـاده ای مضر طبق مفاد مربوط آیین نامه آی.ام.دی.جی. است.

۲ـ شیوه چسباندن علامتها یا برچسبها به بسته های حاوی مواد مضر باید طبق الزامات مرتبط در آیین نامه ی آی.ام.دی.جی. باشد.

مقرره ۴ـ مستندسازی ۲

۱ـ اطلاعات حمل مربوط به مواد مضر باید طبق مفاد مربوط به آیین نامه آی.ام.دی.جی. باشد و در دسترس شخص یا سازمان تعیین شده توسط مقام کشور صاحب بندر قرار گیرد.

۲ـ هر کشتی حامل مواد مضر باید یک فهرست بارنامه یا طرح چینش ویژه، نشان دهنده ماهیت و مکان مواد مضر در کشتی طبق مفاد مربوط آیین نامه آی.ام.دی.جی.

۱ـ ر.ک آیین نامه آی.ام.دی.جی. مصوب سازمان توسط قطعنامه (۷۵) ۱۲۲ ام.اس.سی، آن طور که توسط کارگروه ایمنی دریانوردی اصلاح شده است.

۲ـ اشاره به «اسناد» در این مقرره مانع از استفاده از شیوه های انتقال پردازش الکترونیکی داده ها و تبادل الکترونیکی داده ها جهت کمک به مستندسازی کاغذی نمی شود.

را داشته باشد. پیش از حرکت کشتی، یک نسخه از یکی از این اسناد باید در دسترس شخص یا سازمان تعیین شده توسط مقام کشور صاحب بندر قرار گیرد.

مقرره ۵ ـ چینش

مواد مضر باید به گونه ای مناسب چیده و محکم شوند تا خطرات متوجه محیط زیست دریایی به حداقل برسد، بدون این که خللی به ایمنی کشتی و سرنشینان آن وارد شود.

مقرره ۶ ـ محدودیتهای کمّی

به دلایل موجه علمی و فنی، برخی مواد مضر ممکن است مشمول ممنوعیت حمل یا محدودیت مقدار قابل حمل در هر کشتی شوند. در هنگام محدودسازی مقدار، توجه کافی باید به اندازه، ساختار و تجهیزات کشتی موردنظر و همچنین بسته بندی و ماهیت مواد مبذول شود.

مقرره ۷ـ استثنائات

۱ـ ریختن مواد مضر بسته بندی شده از کشتی به دریا به جز در مواردی که برای حفظ ایمنی کشتی یا نجات جان افراد در دریا ضرورت داشته باشد، ممنوع است.

۲ـ با رعایت مفاد این کنوانسیون، تدابیر مناسب بر مبنای ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی مواد مضر باید برای سازماندهی شستشوی نشت مواد از کشتی اتخاذ شود، مشروط بر این که پیروی از این تدابیر، خللی در ایمنی کشتی یا سرنشینان آن وارد ننماید.

مقرره۸ ـ کنترل دولت ساحلی درباره الزامات عملیاتی ۱
۱ـ هنگامی که یک کشتی در بندر یا پایانه فراساحلی یک طرف دیگر است، مشمول بازرسی درخصوص الزامات عملیاتی به موجب این ضمیمه توسط مأموران مجاز از سوی آن طرف خواهد بود.
۲ـ در صورت وجود قرائن روشن برای این اعتقاد که فرمانده یا خدمه کشتی با رویه های ضروری کشتی درخصوص جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد مضر آشنایی ندارند، آن طرف باید اقدامات لازم از جمله بازرسی تفصیلی را اتخاذ نماید و در صورت نیاز اطمینان حاصل نماید که کشتی تا زمان احراز الزامات این ضمیمه، اجازه حرکت دریافت نمی نماید.
۳ـ رویه های مرتبط با کنترل کشور صاحب بندر که در ماده (۵) این کنوانسیون درج شده است، در مورد این مقرره اعمال خواهد شد.
۴ـ هیچ چیز در این مقرره نباید به گونه ای تعبیر شود که محدودکننده حقوق و تعهدات طرف کنترل کننده الزامات عملیاتی خاص پیش بینی شده در این کنوانسیون باشد.
پیوست ضمیمه سوم
معیارهای شناسایی مواد مضر به صورت بسته بندی
از نظر این ضمیمه، موادی که مشخصه آنها یکی از معیارهای زیر باشد، به عنوان مواد مضر قلمداد می شوند ۲ :
الف) خطر شدید (کوتاه مدت) دریایی
گروه : شدید ۱
۹۶ ساعت غلظت کُشنده برای ۵۰ درصد نمونه ها (برای ماهیان) ≤ ۱ میلی گرم/ لیتر و یا
۴۸ ساعت غلظت مؤثر برای ۵۰ درصد نمونه ها (برای سخت پوستان) ≤ ۱ میلی گرم/ لیتر و یا
۷۲ یا ۹۶ ساعت غلظت مؤثر بر سرعت رشد ۵۰ درصد نمونه ها (برای جلبکها یا سایر گیاهان دریایی) ≤ ۱ میلی گرم/ لیتر
اصلاحات پیوست (۱) ضمیمه (۶) بازبینی شده کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (فرم بازبینی شده مکمل گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا)
بند ۳٫ ۲ـ فرم مکمل گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا به صورت زیر اصلاح می شود :
«۳٫ ۲ـ اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) و ذرات معلق (مقرره ۱۴)
۱ـ ر.ک رویه های کنترل کشور صاحب بندر مصوب سازمان توسط قطعنامه (۱۹) ۷۸۷ الف و اصلاح شده توسط قطعنامه (۲۱) ۸۸۲ الف
۲ـ این معیارها بر مبنای معیارهای تدوین شده توسط سیستم هماهنگ شده جهانی سازمان ملل متحد برای طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی (جی.اچ.اس) ـ به گونه  اصلاح شده ـ است.
برای اطلاع از تعاریف اختصارات یا اصطلاحات به کار رفته در این پیوست، به بندهای مرتبط در آیین نامه آی.ام.دی.جی مراجعه نمایید.
 ۱٫ ۳٫ ۲ـ هنگامی که کشتی در خارج از منطقه کنترل انتشار مواد مندرج در مقرره ۳٫ ۱۴ فعالیت می کند، از موارد زیر استفاده می کند :
۱ـ نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ثبت شده بر روی برگهای تحویل سوخت، برابر با:
٭۵۰/۴ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۲ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۵۰/۳ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۵۰/۰ درصد نسبت جرم به جرم و یا …………………………..
۲ـ ترتیبات معادل مصوب طبق مقرره (۱٫ ۴) مندرج در فهرست (۶٫ ۲)، که از نظر کاهش انتشار اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) تأثیری حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ذیل داشته باشد :
٭۵۰/۴ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۲ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۵۰/۳ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۵۰/۰ درصد نسبت جرم به جرم و یا …………………………..
۲٫ ۳٫ ۲ـ هنگامی که کشتی در داخل منطقه کنترل انتشار مواد مندرج در مقرره (۳٫ ۱۴) فعالیت می کند، از موارد زیر استفاده می کند :
۱ـ نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ثبت شده بر روی برگ تحویل سوخت، برابر با:
٭۰۰/۱ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۱۰/۰ درصد نسبت جرم به جرم و یا …………………………..
۲ـ ترتیبات معادل مصوب طبق مقرره ۱٫ ۴ مندرج در فهرست (۶٫ ۲)، که از نظر کاهش انتشار اکسیدهای گوگرد (اِس.اُ.ایکس) تأثیری حداقل برابر با استفاده از نفت سوخت با حداکثر میزان گوگرد ذیل داشته باشد :
٭۰۰/۱ درصد نسبت جرم به جرم (در تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ برابر با ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ یا پس از آن اجراء نمی شود)، یا
٭۱۰/۰ درصد نسبت جرم به جرم و یا …………………………..»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات و ضمائم در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا