عقداجاره به محض انقضاءمدت برطرف مي شود
كلاسه پرونده : ۱۰/۹۸۰
شماره دادنامه : ۳۳۵/۱۷
تاريخ رسيدگي : ۲-۷-۷۰
فرجام خواه : وزارت آموزش وپرورش
فرجام خوانده : آقاي ((الف ))
فرجام خواسته : دادنامه شماره ۶۳/۸۴۵صادره ازشعبه ۳۵دادگاه عمومي ..
مرجع رسيدگي : شعبه هفدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …

خلاصه جريان پرونده : ابتدا فرجام خوانده دادخواستي به طرفيت فرجامخواه به خواسته تخليه يك دستگاه ساختمان پلاك ۹ فرعي از۲۶۵۷ اصلي مفروز از…تقديم دادگاه هاي عمومي …نموده بدين خلاصه كه بيش ازهفت سال است كه ازانقضاي مدت اجاره ملك به شرح مندرج در اجارنامه مي گذردوباتوجه به هزينه سرسام آورفعلي وشرايط سنگين اين جانب به هيچ قيمتي راضي به استيفاي منفعت آموزش وپرورش ازملك مزبوربه عنوان مدرسه نبوده ونمي باشدواداره مزبور بدون توجه به اظهارنامه رسمي به تصرفات خلاف شرع وخلاف قانون خودادامه مي دهد. لذاتقاضاي رسيدگي وصدور راي برتخليه اين ساختمان رادارم .مدارك فتوكپي سنداجاره رسمي وفتوكپي سندمالكيت مي باشد.پس ازجري تشريفات قانوني وتعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي ازسوي شعبه ۳۵ دادگاه عمومي …خوانده درلايحه دفاعيه اجمالاً اشعارداشته به علت احتياج به محل اجاره اجاره بهارامبلغ دويست هزارريال افزايش داده است .خواهان درهمين جلسه اظهارداشته كه چون مدت اجاره مقتضي شده درخواست تخليه آن رادارم ودادگاه درهمين جلسه پايان رسيدگي رااعلام ودادنامه فرجامخواسته رابنابه جهات ودلايلي كه درآن ذكر گرديده صادر وبه استنادماده ۴۹۴قانون مدني وماده يك و۱۵قانون موجرومستاجرسال ۱۳۶۲ خوانده رابه تخليه مورداجاره محكوم نموده است .فرجامخواه ازاين حكم درمهلت قانوني تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده ودرلايحه اظهارداشته فرجام خواه به هيچ وجه نيازشخصي به محل مذكوردرحكم ندارد وقصد ايشان صرفاً انتفاع بيشترازملك است ودرشرايطي كه به لحاظ كثرت جمعيت …آموزش وپرورش امكان تخليه ملك راندارداصراربه تخليه در چنين شرايطي ازسوي مالكين مدارس استيجاري في الواقع نوعي كارشكني ازعرضه خدمات شهري و فرهنگي است .تقاضاي نقض دادنامه ر دارم . فرجام خوانده درلايحه جوابيه ضمن رداعتراضات فرجامخواه ابرام دادنامه راخواستارگرديده كه پس ازوصول پرونده به ديوان عالي كشوررسيدگي به اين شعبه محول وگزارش آن به شرح فوق تهيه شد. لوايح فرجامي هنگام طرح موضوع دستورموردمداقه وبررسي قرارخواهدگرفت .
هيئت شعبه درتاريخ تشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش تنظيمي واوراق پرونده ولوايح فرجامي مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
((بسمه تعالي .اعتراض فرجام خواه باتوجه به محتويات پرونده وارد نيست وراي دادگاه بنابه جهات ودلائل منعكس درآن مغايرتي باموازين قانوني نداردوبنابه مراتب بارداعتراض دادنامه مورددرخواست فرجام ابرام مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *