آییننامه شورا‏ میراث فرهنگی

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی‏ میراث فرهنگی و گردشگری‏ شماره ۴۰۱۶۱/ت۳۷۳۳۲هـ

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، ‏صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران تصویب نمود : ‏

در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی میراث فرهنگی ‏و گردشگری، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۵۳/ت۳۱۱۹۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۸ عبارت ‏‏«رییس شورا» به عبارت « دبیر شورا» اصلاح می‌گردد.‏
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی