‌اصلاح تبصره (۱) فروش خانه‌

قانون اصلاح تبصره (۱) قانون فروش خانه‌هاي سازماني.

مصوب : ۱۳۷۸/۰۳/۱۲

‌ماده واحده – تبصره (۱) قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد :

‌تبصره ۱ – جهت تكميل خانه‌هاي نيمه تمام و احداث منازل سازماني، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف اعتباري كه تحت عنوان تكميل و احداث خانه‌هاي سازماني در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود را اخذ و‌برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند.

‌تاريخ تصويب ۱۳۷۸/۱۲/۰۳
تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۸/۱۲/۰۸