قانون املاك طرحهای دولتی

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها.

شماره ۷۲۶ – ق ۱۳۸۰/۰۲/۰۳

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي

رياست محترم جمهور اسلامي ايران

لايحه شماره ۴۳۹۱۰/ ۱۹۲۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۳ دولت در مورد اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيني وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شوراي اسلامي عينا” تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصد و بيست سوم (۱۲۳) قانون اساسي ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

شماره ۳۴۵۸ – ۱۳۸۰/۰۲/۰۹

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۲۶- ق مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۳ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور – سيد محمد خاتمي

ماده واحده – مهلتهاي ده ساله مذكور در تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مصوب ۱۳۶۷، به پنج سال كاهش مي يابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي