فرق اعتراض به اصل واعتراض به حدود – تحديدحدود بدون حضور مهندس وبدون ترسيم كروكي – تعارض درتصرف درمرحله تحديدحدود – هرگاه حدملك دراظهارنامه باواقع تطبيق نكند…- رسيدگي هيات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض
راي شماره : ۳۶۵ – ۳۶۶ – ۱۸-۰۲-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت قطعه زميني بعنوان ازقلم افتاده شدكه ملك پلاك ۵۸ فرعي از۱۵۷اصلي درحدشمال خودباغي رامتعلق به متقاضي زمين قلم افتاده مذكور شناخته است لذاآخرين شماره فرعي (يعني ۸۸۶)براي موردتقاضامعين ودر تاريخ ۸-۴-۳۵اظهارنامه قبول وآگهي هاي نوبتي منتشرشد.
درسال ۱۳۳۶بدون تحديدحدودازموردتقاضاقطعاتي جداوبه ديگران منتقل گرديد.براي تاريخ ۲-۱-۳۷نسبت به موردتقاضاويازده قطعه افراز شده (خريده اشخاص )آگهي تحديدمنتشرشدولي نماينده تحديدحدودبه جاي اين كه بدوابه دستورماده ۷۱نظام نامه قانون ثبت نسبت به همگي موردتقاضااقدام وصورت مجلس تحديدحدودنسبت به كل موردثبت تهيه كندودرآن منعكس نمايد كه حدودمذكوردراظهارنامه مطابق باوضع محل ودرتصرف متقاضي ثبت است و قطعات فروخته شده درمحدوده موردتقاضاواقع شده است يانه ،اقدام به تحديد حدودچندقطعه ازقطعات فروخته شده كه خريداران آن هادرمحل حاضربوده اند كردونسبت به قطعات ديگراقدامي نكرد.
سپس نسبت به قطعات فروخته شده اي كه تحديدنشده بودآگهي تحديد اختصاصي انتشارداده شدودر۲۰-۱۰-۳۷تحديدبه عمل آمدكه دوفقره واخواهي به شرح ذيل شد:
الف – مالكان پلاك ۵۹ كه سندمالكيت آن صادرشده درموعدقانوني اعتراض كردندكه موردتقاضاي ثبت داخل درمحدوده پلاك ۵۹ است وابطال عمليات تحديدي راخواستندوبعدااعتراض خودراپس گرفتند.
ب – پلاك هاي ۴-۷-۹-۵۷ موقوفه بوده متولي وقف درخارج ازموعد قانوني اعتراض به تحديدكردبه دعوي اين كه به موقوفه تجاوزشده است .
ثبت محل تحديدحدودپلاك ۸۸۶ رابه شرح مذكوربي اثردانسته به دليل اين كه :
اولاً- حدودكلي موردتقاضادرصورت مجلس تحديدمعلوم نشده است و كروكي ترسيم نشده است (راي ۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲).
ثانياً- معلوم نيست قطعات مفروزه فروخته شده داخل درحدودمندرج دراظهارنامه هست يانه وتحديدچندقطعه كه صورت گرفته داخل درمحدوده حدود كلي است يانه .
ثالثاً- مامورالصاق آگهي (ماده ۵۴آئين نامه قانون ثبت )دراين كه آگهي راالصاق كرده جازم نيست هرچندكه ازنظراواظهراين است كه الصاق شده است .
رابعاً- فاصله ۲۰روزمذكوردرماده ۶۷نظام نامه قانون ثبت رعايت نشده است .
تحقيقات محلي ومعاينه محل نشان دادكه مقداري ازموقوفه جزمحدوده پلاك ۸۸۶شده ومقداري اززمين پلاك ۵۹ فرعي هم درتحديدحدوداختصاصي جز حدودقطعات مفروزه ازپلاك ۸۸۶ قرارگرفت ونسبت به موردتنازع موقوفه و پلاك ۸۸۶ گواهان طرفين متعارضند.ثبت محل دوسوال ذيل رامطرح كرد:
يك – باوجودمنازعه موقوفه وپلاك ۸۸۶ تكليف چيست ؟
دو- موقوفه قبل ازپلاك ۸۸۶ تحديدشده بودكه به علت اشتباه درآگهي نوبتي موقوفه تبعاتحديدحدودآن هم به دستورهيئت نظارت قابل تجديدشناخته شدآيادرموقع تحديدپلاك ۸۸۶ مي توان ازصورت مجلس تحديدمقدم موقوفه تبعيت كرد؟
هيئت نظارت راي داد:
(گزارش حاكي است اظهارنامه پلاك ۸۸۶ درحدشمالي صحيحاًپذيرفته نشده وازلحاظ تصرف بين مالكان پلاك مذكوروموقوفه وپلاك ۵۹ تعارض و تزاحم وجودداردعلي هذا….رسيدگي به اين موضوع درصلاحيت شوراي عالي ثبت است).
راي مورخ ۱۸-۲-۴۴ شورا:
نسبت به تحديدحدودپلاك ۸۸۶ بايدقبلاًدرهيئت نظارت تصميم لازم اتخاذسپس چنان چه موردي براي اظهارنظردرشوراي عالي ثبت باقي باشدمجدداً گزارش روشن وملخص موضوع باتصريح ميزان تعارض براي اخذتصميم تهيه شود
هيئت نظارت راي به ابطال تحديدحدودمورخ ۲۰-۱۰-۳۷دادكه براثر شكايت ذي نفع شورادرتاريخ ۱۶-۹-۴۶راي داد:
(شكايت شاكيان نسبت به راي هيئت نظارت واردبه نظرنمي رسد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – دراين موردمواعداعتراض منقضي شده ومع ذلك هيات نظارت و شوراي عالي ثبت واردرسيدگي شده اند(نظيرراي ۳۶۱-۳۶۲وغيره).
دوم – باابطال تحديدحدودقطعات مفروزه وتجديدتحديدحدودموقوفه وپلاك ۸۸۶ وقطعات جداشده ازآن حاجتي به رسيدگي به تعارض درتصرف نيست ودرتحديدبعدي هرذي نفعي ازحق اعتراض خودبهره مندخواهدشد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۷۶-۴۷۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *