تقاضاي ثبت زائد بردادنامه مدرك تقاضاي ثبت . — مالك عرصه مالك اعيان است . – تقاضاي ثبت مشتمل برمال خود ومال غيروابطال ثبت مال غير. – درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوي اعتراض باصل دردادگاه شوري رسيدگي مي كند
راي شماره : ۳۵۱ – ۲۹-۹-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت املاك ذيل را به مستندبرگ شهادت شهودكرد :
الف – اعيان باغ پلاك ۶۸۴
ب – اعيان سه عمارت پلاك ۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲

مالك عرصه باغ و متولي سه عمارت اعتراض به تقاضاي ثبت اوكردند . تحقيقات محلي نشان دادكه :
اولاً- موقع پلاك كوبي اوليه اعيان باغ وجود نداشت و مالك عرصه اظهار مي كردكه بعداً احداث شده و در اجاره متقاضي مذكور بوده است و او حق تقاضاي ثبت بنام خود نداشت .
ثانياً – گواهان محلي گواهي دادندكه سه باب عمارت مذكورخانقاه است و متقاضي مذكور سرايدارآن ها بوده است و حق تقاضاي ثبت نداشته است . متقاضي هم مدرك مالكيت جز استشهاديه مزبور ندارد . راجع به جريان دادن ثبت متقاضي مذكوركسب دستورشد :
راي مورخ ۲۹-۹-۴۵ شورا :
( طبق گزارش پلاك هاي شماره ۶۸۰ – ۶۸۱ – ۶۸۲ خانقاه است و تقاضاي ثبت آن ها باطل است . نسبت به اعيان باغ مذكور درگزارش ( پلاك ۸۶۴ ) تا تعيين تكليف در دادگاه اقدامي ندارد .)

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – نسبت به هرچهارپلاك دعوي اعتراض به تقاضاي اصل ملك مورد تقاضادردادگاه مطرح بوده است لكن چون خانقاه بودن عمارت امرنظري نبوده و نزد اهل محل بديهي است از نظر شورا ( كه هنوزعلي القاعده پاي بند قانون مصوب ۵-۱۰-۱۳۳۸ميباشد ) با وجود طرح دعوي در دادگاه مي توان در شورا رسيدگي كرد و راي داد . اما تعلق اعيان باغ پلاك ۶۸۴ به مالك عرصه و يا به متقاضي مذكورامري است نظري وچون دردادگاه مطرح است تااظهارنظردادگاه اقدامي درشورا ندارد.اين تفكيك بين امورنظري وبديهي كه درحدخودبديع است (ودرراي ۳۵۳ ۳۵۴-۳۵۸هم موردنظربوده است )درقانون ۵-۱۰-۳۸ديده نمي شودعلاوه براين كه درراي ۳۵۲ضابطه مذكوررعايت نشده است .
دوم – درمورداعيان باغ پلاك ۶۸۴دودليل متعارض ديده مي شود:
يك -استشهادمتقاضي كه دلالت برمالكيت اونسبت به اعيان مي كند.
دو-اماره قانوني به نفع مالك عرصه به اين توضيح كه مالك عرصه مالك اعيانآن هم هست مگراين كه خلاف آن اثبات شودواستشهادمذكورازعهده اثبات خلاف آن درمراجع اداري ثبت برنمي آيدوترجيح اين شهادت برآن اماره بدون رسيدگي قضائي ميسرنيست لذابراي شورابارويه اي كه داردقياس اعيان باغ برخانقاه دشوارنبوده است يعني مي توانست تقاضاي ثبت اعيان باغ را نيز(باوجودطرح دعوي دردادگاه )ابطال كندولي فعلاًراي شورادرمورداعيان باغ ،موافق قاعده است واشكالي ندارد.
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۲-۴۵۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *