دستورالعمل دريافت تقاضا

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيأت محترم وزيران) شماره ۲۸۲۰۰/۰۲۰

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

در اجراي تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيأت محترم وزيران به پيوست «دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره ۱ ماده ۱، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم» براي اجراء ابلاغ مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

دستورالعمل نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي طرح درخواست در كميسيون تبصره (۱) ماده (۱) نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم (موضوع تبصره۲ ماده۳ مصوبه شماره ۵۹۸ ۹/ت۳۷۱۱۰ هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هيأت محترم وزيران).

الف) چگونگي دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و نحوه رسيدگي به آن :

تبصره ۱ـ در خصوص اراضي وقفي، اخذ نظريه متولي موقوفه الزامي مي‌باشد.

تبصره ۲ـ اراضي منابع ملي و دولتي كه بدون مجوز تصرف و تبديل به زراعت و باغ شده تا قبل از تعيين تكليف توسط مراجع قانوني ذيربط، قابل طرح در كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ نمي‌باشد.

۱ـ اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست تغيير كاربري خود را به همراه مدارك ذيل براساس فرم‌هاي ابلاغي پيـوست به دبيـرخـانه كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ مستقر در سازمان جهادكشاورزي استان يا مديريت جهادكشاورزي شهرستان محل وقوع ملك، تقديم مي‌نمايند.

۱ـ۱ـ سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده‌ باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجبـاري نباشـد و از قديم‌الايـام از سـوي اشخـاص به عنوان مالك مورد بهره‌برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تاييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتـي به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده و تصرفات بلامنازع و بلامعارض باشد، مالك تلقي مي‌شود.

۱ـ۲ـ موافقت اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود.

۱ـ۳ـ نقشه عرصه محل اجراي طرح با مشخص بودن عوارض طبيعي و نقاط ثابت جهت تطبيق محل وقوع ملك در طبيعت.

۲ـ مديريت جهادكشاورزي شهرستان درخواست تغيير كاربري را جهت انجام بررسي‌هاي اوليه اعم از مطابقت مدارك منضم به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخيص زراعي و يا باغ بودن اراضي برابر مقررات موضوع ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي به كارشناس يا كارشناسان منتخب رئيس سازمان جهاد كشاورزي ارجاع مي‌نمايد و پس از وصول نظريه مذكور مبني بر زراعي و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات مقرر در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي اقدام و پرونده متشكله را به دبيرخانه كميسيون ارسال تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره ـ چنانچه نظريه كارشناس يا كارشناسان منتخب بر غير زراعي و باغي بودن اراضي مورد نظر باشد درخواست متقاضي منضم به نظـريه مذكـور بدون اخذ استعلامات به دبيرخانه كميسيون ارسال تا به شرح ذيل اقدام گردد :
الف ـ چنانچه نظريه غيرزراعي و باغي بودن مورد تأييد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ كاربري و اصلاحيه آن از طريق دبيرخانه كميسيون به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي‌گردد.
ب ـ چنانچه نظريه غيرزراعي و باغي بودن، مورد تاييد رئيس سازمان جهادكشاورزي استان نباشد، به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان اعلام تا استعلامات موضوع ماده ۳ آئين‌نامه اجرايي را انجام دهد.
تبصره ـ اعضاي كميسيون موظفند علاوه بر محتويات پرونده تكميلي، ضوابط پنجگانه مصرحه در ماده ۷ الحاقي قانون را در تشخيص ضرورت رعايت نمايند.
تبصره ۱ـ در صورت درخواست دستگاه اجرايي ذيربط و يا براساس نوع طرح و تشخيص دبيركميسيون ضمن هماهنگي با رئيس سازمان جهادكشاورزي از نماينده دستگاه اجرايي ذيربط براي حضور در جلسه كميسيون (بدون حق رأي) دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره ۲ـ ابلاغ تصميمات كميسيون و صدور مجوز ضرورت تغيير كاربري توسط دبير كميسيون صورت مي‌پذيرد.
ب) ـ چگونگي رسيدگي به استعلامات دستگاههاي مصرحه در ماده  ۸قانون :
دبيرخانه كميسيون يا مديريت جهادكشاورزي شهرستان در صورت وصول استعلام در خصوص صدور مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي به شرح زير عمل مي‌نمايد :
ج) ـ چگونگي رسيدگي به درخواستهاي موضوع تبصره۱ ماده۳ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (تبصره ۲ اصلاحي ماده ۲ قانون) :
درخواست دستگاههاي مجري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هاي ملي ـ استاني) و طرح‌هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارائه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس مورد اجراي طرح بصورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
د) ـ تمركز اطلاعات مربوط به تغيير كاربري در سازمانهاي جهادكشاورزي استان :
وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري