با توجه عدم توافق مالكين مشاع ملك مورد بحث و اعتراض به تصميم شماره…. هيات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اظهار نظر دادگاه تاييد ميشود
تاريخ رسسيدگي:۲۰-۳-۷۱ شماره دادنامه:
۱۵۵-۲۱ مرجع رسيدگي:شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده:
در تاريخ ۱۴-۱-۶۹آقاي محمد رضا و بانو سيما وده نفر ديگر كه اسامي ايشان در ظهر داد خواست تقديمي نوشته شده دادخواستي به طرفيت آقاي محمد حسين مقيم يزد تقديم دادگاه حقوقي يك يزد نموده به راُي شماره ۴۳۶-۲۰-۹-۶۸صادره از هياُت موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت اعتراض نموده وتوضيح داده اند خوانده ۵-۷ سهم مشاع از كل ۳۳۰ سهم پلاك ۱۳۶۹ بخش۸ يزد واقع در مريم آباد را بدون رضايت وتوافق به اين جانبان كه مالكين ۵۵ سهم از پلاك مذكور مي باشيم به طور مفروز متصرف گرديده و به حق اين جانبان تجاوز نموده است لذا تقاضاي ابطال و انكار راي مزبور را داريم خوانده در اولين جلسه دادرسي در مقام دفاع اظهار داشته اين جانب در ۱۳۶۰ ازآقاي محمد حاجي كه ۲۳۵ سهم مالك ومتصرف بوده و محصور بوده است خريداري نموده يعني ۵-۷ سهم جدا كرده و خريده ام و خواهان را نمي شناسم دادگاه ميزان مالكيت خواهان را ثبت استعلام نموده و اداره ثبت اعلام داشته است يك دانگ مشاع از ۶ دانگ زمين مزروعي و داير شماره ۱۳۶۹ مساحت ۶ دانگ يازده يازده هزارو پانصد ويازده متر مربع را محمد رضا ۶۰ سهم و سيماوسيمين هركدام ده سهم وناصر۲۲ سهم وپروين۱۰ سهم و عباس۸ سهم و خديجه۱۲ سهم وفاطمه۱۲ سهم وخانم ((م)) فرزند …. ؛۱۲ سهم ومحمد۶ سهم وربابه وخديجه هركدام۳ سهم از۱۶۸ سهم يك دانگ تقاضاي ثبت نموده اند كه به نامشان در گردش ثبتي است پرونده بدوي موضوع راي كميسيون مطالبه و ملاحظه شده پرونده مزبور به پيوست است و حاكي است هيات مندرج در ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت در تاريخ ۱۹-۹-۶۸تشكيل گرديده و با توجه به اظهار نظر كارشناس تصفيه كه تصرفات مالكانه آقاي محمد رضا را به صورت خانه مسكوني با قدمت قبل از سال ۱۳۶۵ در محدوده پلاك ۱۳۶۹ در در قطعه مفروزي به مساحت ۲۵۰ متر مربع به صورت عرصه واعياني تاييد نموده مورداز مصاديق بند ب وتبصره ۲ ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت تشخيص و با تاييد معامله و تصرفات افرازي متقاضي پرونده را جهت انتشار اگاهي به ثبت محل ارسال داشته كه چنان چه پس از انتشار اگاهي به ثبت محل ارسال داشته كه چنان چه پس از انتشار اگهي اعتراض و اصل گرديد پرونده به دادگاه ارسال و در غير اين صورت سند مالكيت محدوده تصرفي صادر گردد شماره اين تصميم ۴۳۶ وتاريخ آن ۲۰-۹-۶۸ذكر شده دادگاه مرجع رسيدگي پس ملاحظه وبررسي پرونده هيات وجلب نظر مشورتي آقاي مشاور با توجه به اعتراض دو نفر از مالكين مشاعي پلاك ۱۳۶۹و وجود تعارض نظر به فسخ راي هيات داده كه در فرجه قانوني مورد اعتراض اقاي محمد رضا قرار گرفته است لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده امر جهت رسيدگي به ديوان عالي ايفا گرديده وبه اين شعبه ارجاع شده است. هياُت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده نظريه دادگاه ولايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه به مقررات بند ب ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي تز قانون ثبت اسنادواملاك و عدم توافق مالكين نشاع ملك مورد بحث و اعتراض به تصميم مشاوره۴۳۶-۲-۹-۶۸هيات موضوع ماده مذكور اظهارنظر مورخ ۳۰-۷-۷۰شعبه اول دادگاه حقوقي يزد تاييد و پرونده جهت انشاءحكم به دادگاه اعاده مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *