نحوه تخليه خانه‌های سازمانی

‌قانون نحوه تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري‌ اسلامي ايران.

مصوب (۱۳۷۲/۰۵/۱۷)

‌ماده واحده – در صورتي كه استفاده‌كنندگان مجاز يا متصرفين غير مجاز خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌ مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازماندگان و وراث قانوني آنان كه به موجب مقررات مربوط مكلف به تخليه محل سكونت‌ هستند، از تخليه محل خودداري كنند.

بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملك يا نزديك ترين دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار مي‌شود كه‌ظرف سه ماه محل را تخليه نمايند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخليه خواهد شد و حسب مورد به نماينده نيروهاي مسلح،‌ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۷۲/۰۵/۰۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري