‌قانون تكميل قانون قنوات

« مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۱۳ شمسي»

‌ماده واحده ـ ماده ذيل در تحت نمره ۱۰ تصويب و به قانون راجع به‌قنوات مصوب ۱۳۰۹/۰۶/۰۶ اضافه مي‌شود :

ماده ۱۰ ـ هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا نهر و يا چشمه و يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از‌آنها بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي استفاده كنند.

شركاء ديگر آب يا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اين كه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره معين مي‌كنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از‌ زمان استفاده كردن از آب در نقطه پايين‌تر كاسته شود مگر اين كه در تعيين مقدار مزبور بين شركاء اختلافي موجود نباشد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه ۱۳۱۳/۰۶/۱۳ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر