‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضی‌

قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضی :

‌ماده واحده – موضوع استفساريه:

‌نظر به اين كه متعاقب ابلاغ قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بعضي از‌ واحدهاي سازمان ملي زمين و مسكن اين ابهام به وجود آمده، كه ضوابط مذكور به موقوفات نيز تسري دارد.

‌مستدعي است نظريهي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شمول يا عدم شمول قانون فوق‌الذكر نسبت به موقوفات اعلام گردد.

‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضی :‌
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
‌ماده واحده – موقوفات از شمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام‌ مستثني مي‌باشد.
‌تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۷۳/۰۹/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب‌ رسيده است.
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني