قانون سازمان‌ عمران کشاورزی

قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۳۰

‌ماده ۱ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایفی که طبق قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۴۷/۰۱/۲۷ به عهده‌دارد با توجه به امکانات مالی و فنی سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری تشکیل­ دهد.

‌ماده ۲ – سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ استخدامی تابع قانون ­استخدام­ کشوری‌ می‌باشد.

‌ماده ۳ – سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری می‌توانند شرکت‌هایی تشکیل داده و یا در شرکت‌هایی که فعالیت­ آنها­ در جهت­ مقاصد‌ سازمان­ باشد ­سهیم­ شوند.

‌ماده ۴ – تشکیلات و حدود اختیارات و فعالیت سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که برای هر‌یک جداگانه از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و استخدام­ و ­دارایی ­مجلسین­ برسد.
‌ماده ۵ – اساسنامه شرکت‌هایی که از طرف سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری بر طبق ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شوند به وسیله‌ وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقدیم شده و در جلسه روز‌سه‌شنبه ۱۳۴۷/۱۰/۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۷/۱۰/۳۰ به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی