‌ايجاد منطقه ويژه اقتصادی

ايجاد منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز به منظور فعاليتهاي برق الكترونيك.

۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ـ .۱۰۲۴۲ ت ۲۲۷۹۷ هـ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ ـ ۴۶۶

‌وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويبنامه‌ شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) و به استناد ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌موضوع تصويبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ ك مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳) تصويب نمودند : ‌

منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز صرفاً به منظور فعاليتهاي برق و الكترونيك در مساحتي به وسعت سيصد (۳۰۰) هكتار در نزديكي شيراز‌به شرح پيوست كه از شمال به مستثنيات پلاك ۲۱۹۰، از شرق به جاده اصلي نيروگاه و زهكش آب، از جنوب به اراضي پلاك ۲۱۸۷ (‌سنجانك) و‌ اراضي پلاك ۲۱۸۸ (‌اسلاملو) و از غرب به اراضي هفتصد (۷۰۰) هكتاري مربوط به طرح توسعه منطقه ويژه اقتصادي منتهي به پلاك ۲۲۰۰ (‌محمودآباد) محدود است.

ايجاد و شركت توسعه صنايع و صادرات فارس به عنوان سازمان مسؤول منطقه يادشده، تعيين مي‌شود. ‌منطقه ياد شده به ميزاني كه حصاركشي شده و مورد تأييد گمرك ايران قرار گيرد، عملياتي مي‌شود حدود اختيارات سازمان مسؤول منطقه يادشده بر‌طبق تصويبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت۱۵۰۰۳ك مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۳ و اصلاحات بعدي آن و يا رعايت قوانين و مقررات كشور است.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور