قانون واگذاری زمین‌های بایر

اصلاح قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸‌ مجلس و آیین‌نامه آن” در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.

ماده ۱: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره ماده ۵ به آیین‌نامه قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت ‌موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ ‌مجلس، اضافه می‌گردد :

‌تبصره ۳ ماده ۴: چنانچه در اجرای قانون مزبور را جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و یا از سایر جهات، هیأت‌ها با مشکل مواجه‌گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم سند به دفترخانه اعلام می‌نمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با‌ذکر مواد اشکال، سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین به قائم‌مقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقامی مالک واقعی ولو معین نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضاء خواهد کرد.

‌تبصره ماده ۵: اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی‌ می‌گردد.

‌ماده ۲: تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ به قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کسب موقت در‌اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ ‌مجلس، اضافه می‌گردد :

‌تبصره ۱۰: واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می‌گیرد و در مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و‌کشت می‌شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
‌تبصره ۱۱: بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین می‌گردد.
‌تبصره ۱۲: به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت(‌حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی‌ با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونیهای تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
‌تبصره ۱۳: مهلت اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پنج سال از‌ تاریخ تصویب در مجلس تمدید می‌گردد.