‌اصلاح آييننامه تملك آپارتمان

‌اصلاح آيين ‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها. ‌

۱۳۷۱/۰۱/۳۰

‌آيين‌نامه اجراي قانون تملك آپارتمان ها (‌موضوع تصويب‌ نامه مورخ ۱۳۴۷/۰۲/۰۸ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد :

۱- ماده (۱۶) به شرح زير اصلاح و تبصره (۳) الحاقي به ماده مذكور حذف مي‌گردد :

*>>پاورقي : به موجب نامه شماره ۸۲۹۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۱ دبير هيأت دولت در ابتداي بند (۱)، ‌ماده ۶ به استناد ماده ۱۶ تحرير شده است، همچنين در اين ‌بند پس از عبارت ‌تبصره ۲ الحاقي به ماده عبارت ۱۶ آيين‌نامه اضافه شده است.<<

زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يا فوق‌العاده در مواردي كه توافق نامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكين‌ خواهد بود كه بيش از نصف مساحت تمام سمت‌هاي اختصاصي را مالكيت باشند و در صورت عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عموم با تصميم‌حداقل سه نفر از مالكيت تعيين خواهد شد.
۲- عبارت ‌وزارت آباداني و مسكن از متن تبصره ماده (۱۲) حذف مي‌گردد.
۳- عبارت ‌مراجع صلاحيت دار قضايي جايگزين عبارت‌ وزارت آباداني و مسكن مندرج در ماده (۲۴) مي‌گردد.
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور