‌آييننامه خانه‌های سازمانی

‌آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني (مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۰)

‌ماده ۱ – در شهرهايي كه خانه‌هاي سازماني به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي‌شود تقسيم و تعيين سهميه منازل براي وزارتخانه‌ها‌و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با شركت دادستان عمومي مركز استان و مدير كل مسكن و شهرسازي و يا‌معاونين آن ها حسب‌الارجاع انجام مي‌گيرد. حضور سرپرست خانه‌هاي سازماني و يا نماينده وي در كميسيون به عنوان دبير كميسيون بدون داشتن حق رأي‌ضروري است.

‌تبصره ۱ – تقسيم و تعيين سهميه خانه‌هاي سازماني كه از محل اعتبارات خاص وزارتخانه و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته احداث مي‌شود با وزير‌ مربوطه يا نماينده تام‌الاختيار وي مي‌باشد.

‌تبصره ۲ – آن قسمت از اماكن متعلق به سازمان هاي مذكور در اين ماده كه از طرف آن ها در اختيار كاركنانشان كه مشاغل معيني را تصدي مي‌نمايند در دوره تصدي‌ آن شغل جهت سكونت گذارده مي‌شود خانه سازماني محسوب و مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود مگر اين كه كاركنان مزبور به لحاظ انجام وظيفه و به‌اقتضاي نوع شغل ناگزير به سكونت در اماكن نام برده باشند كه مشمول اين آيين‌نامه نمي‌باشند مانند كاركنان راه‌آهن دولتي در ايستگاه ها، كاركنان بنادر، كاركنان‌گمركات در مرزها، كاركنان دستگاه هاي مخابراتي، محافظين سدها، نيروگاه‌ها، سرايدارها، نگهبان، كشيك شبانه و ساير مشاغل مشابه كه شاغل ناگزير است به‌لحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتي و محل كار حضور داشته باشد.

‌ماده ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت مكلف مي‌باشند كليه خانه‌هاي سازماني را از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه با رعايت شرايط ذيل در‌اختيار كاركنان قرار دهند.

‌الف – استفاده از خانه‌هاي سازماني منحصراً با كاركنان انتقالي يا مأمور خدمت مي‌باشد و كاركنان محلي و يا افرادي كه براي همان محل استخدام مي‌شوند حق‌ استفاده از خانه‌هاي مذكور را ندارند.

ب – چنان چه براي خانه‌هاي سازماني استفاده كننده واجد شرايط وجود نداشته باشد و خانه مذكور حداكثر سه ماه بلااستفاده بماند سازمان استفاده كننده مكلف‌ است مراتب را براي اخذ تصميم حسب مورد به كميسيون موضوع ماده ۱ و يا مرجع مندرج در تبصره ۱ ذيل آن تبصره اعلام نمايند.

ج – چنان چه تعداد متقاضيان واجد شرايط بيش از خانه‌هاي سازماني خالي باشد حق تقدم متقاضيان با توجه به امتيازات زير محاسبه مي‌گردد.

۱- كارمندان با توجه به نوع تخصص و نياز منطقه بين ۲۰ تا ۴۰ امتياز ‌به تشخيص استاندار و رئيس دستگاه استفاده كننده در استان

۲- ضرورت شغلي و پست سازماني حداكثر ۲۰ امتياز ‌به تشخيص استاندار و رئيس دستگاه استفاده كننده در استان.

۳- به ازاي هر سال سابقه خدمت دولتي ۱ امتياز حداكثر ۲۰ امتياز.

۴- به ازاي هر نفر افراد خانواده ۴ امتياز حداكثر ۲۰ امتياز.

۵- به ازاي هر ۱۰ هزار ريال مازاد بر ۷۰۰۰۰ ريال حقوق گروه و پايه و مزاياي شغل يك امتياز كسر مي‌شود.

‌تبصره ۱ – منظور از كاركنان محلي اشخاصي هستند كه حداقل ۷ سال سابقه سكونت متوالي و يا ۱۰ سال سابقه سكونت متناوب در محل تا زمان درخواست‌واگذاري داشته باشند تائيد احراز اين مطلب به عهده كميسيون ماده ۱ يا مراجع مذكور در تبصره ۱ ذيل آن خواهد بود.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۵/۲۲)- در صورتي كه خانه‌هاي سازماني در شهري متقاضي غير بومي نداشته باشد بنا به تشخيص رئيس دستگاه اجرائي استفاده كننده از خانه‌هاي سازماني‌ و تائيد استاندار ايجاب نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان محلي و یا افرادی که برای همان محل استخدام شده اند كه فاقد واحد مسكوني در محل مي‌باشند به لحاظ ضرورت از خانه‌هاي سازماني استفاده نمايند‌ مي‌توان تا زماني كه موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداكثر براي مدت ۳ سال به آنان اجازه استفاده از خانه‌هاي سازماني را داد.

‌ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۶/۱۵)- حداكثر مدت استفاده از خانه‌هاي سازماني پنج سال است و پس از پايان مدت مذكور ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده كننده ملزم به‌ تخليه مي‌باشد مگر اين كه متقاضي واجد شرايط ديگري وجود نداشته باشد كه در اين صورت نيز در هر زمان كه متقاضي واجد شرايط مراجعه نمايد استفاده‌ كننده از خانه‌هاي سازماني ظرف مهلت مذكور ملزم به تخليه مي‌باشد و همچنين در موارد خاصي كه به تشخيص رئيس سازمان استفاده كننده در محل و تائيد‌ استاندار تمديد مهلت استفاده از خانه سازماني ضروري باشد مهلت مذكور فقط براي يك بار به مدت ۳ سال قابل تمديد‌است.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۸/۰۳/۲۶) – تاريخ شروع احتساب ۵ سال براي استفاده كنندگان واجد شرايط كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه در خانه‌هاي سازماني بوده‌اند از اصل فروردين‌ ماه ۱۳۶۱ مي‌باشد مگر آن كه تحويل خانه سازماني بعد از تاريخ مذكور باشد كه در اين صورت از همان تاريخ محاسبه خواهد شد.

‌تبصره ۲- به موجب اصلاحیه ۱۳۷۹/۰۵/۲۲ حذف شده است.

‌ماده ۴ – مبلغي كه استفاده كننده از خانه سازماني در ازاي حق استفاده ماهيانه با رعايت اصل محروميت شهرها بايد بپردازد بشرح جدول زير تعيين مي‌گردد‌مشروط بر اين كه از ۲۵% حقوق و مزاياي كارمند بيشتر نباشد.

‌تبصره ۱ – زيربناي مفيد ساختمان بدون رعايت سطح بام ها و ايوان هاي سرباز و سرپوشيده و انواع قرنيزها محاسبه مي‌شود.

‌تبصره ۲ – در صورتي كه خانه سازماني داراي شوفاژ يا دستگاه تهويه مطبوع باشد ماهيانه مبلغ دو هزار ريال اضافه بر حق استفاده ماهيانه تعيين شده بايستي‌پرداخت شود.

‌تبصره ۳ – در صورتي كه در خانه سازماني اثاثيه و اموال منقول دولت از قبيل كولر، پنكه، بخاري برقي، آب سردكن، يخچال، تختخواب، سرويس غذاخوري،‌ميز و صندلي، فرش، كمد، بوفه و ساير لوازم و وسايلي كه در اختيار وي قرار گرفته با نظر كارشناسي كه از طرف سازمان مالك اثاثيه معرفي مي‌شود تعيين و به‌ ميزان حق استفاده محاسبه شده اضافه مي‌شود، پرداخت دستمزد كارشناسي به عهده استفاده كننده خواهد بود.

‌ماده ۵ – دستگاه هاي پرداخت كننده حقوق مكلف مي‌باشند مبالغ مربوط به حق استفاده از خانه سازماني موضوع ماده ۴ و نيز وجوه مربوط به هزينه‌هاي‌ موضوع مواد (۷ و ۸) اين آيين‌نامه را از حقوق و مزايا و يا دستمزد كاركنان استفاده كننده از خانه سازماني كسر و به حساب مربوط به سازماني كه خانه متعلق به‌ اوست نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.

‌تبصره ۱ – آقايان استانداران و معاونين آنان و فرمانداران و بخش داران در زمان اشتغال در پست هاي مذكور از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانه‌هاي سازماني‌ متعلق به وزارت كشور معاف مي‌باشند.
‌تبصره ۲ – هر گاه سازمان متبوع استفاده كننده از خانه سازماني بيش از مدت سه ماه از كسر حق استفاده و واريز آن به حساب سازمان صاحب خانه قصور و رزد‌خانه به تقاضاي صاحب خانه يا نماينده وي و به دستور دادستان عمومي محل يا جانشين او تخليه و از سهميه سازمان متخلف كسر و حق استفاده عقب افتاده از‌ سازمان مزبور وصول خواهد شد به علاوه مسئولان امور آن سازمان كه در كسر حق استفاده قصور كرده‌اند برابر مقررات رسيدگي به تخلفات اداري و تعقيب و‌ مجازات خواهند شد.
ماده ۶ – پرداخت بهاي مصرف آب، برق، تلفن، گاز و گازوئيل به عهده استفاده كننده از خانه سازماني است و وي موظف است در اسفندماه هر سال مفاصا‌حساب مربوط به خانه سازماني را از بابت مصارف مذكور به سازمان صاحبخانه تحويل و رسيد دريافت دارد و همچنين ارائه برگ مفاصا حساب مربوط به‌ مصارف مذكور در موقع تخليه و تحويل خانه الزامي است و در صورت عدم پرداخت وجوه مذكور، دستگاه پرداخت كننده حقوق مكلف است از اولين حقوق يا‌ساير دريافت هاي استفاده كننده كسر و بابت بدهي‌هاي مذكور پرداخت نمايد.
‌تبصره – در مواقعي كه خانه‌هاي سازماني از بابت مصارف مذكور در اين ماده كنتور اختصاصي ندارند هزينه‌هاي مربوطه، طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين‌نامه‌اجرائي و اصلاحيه‌هاي آن محاسبه مي‌شود.
‌ماده ۷ – استفاده كننده از خانه سازماني در حدود قوانين موظف به حفظ و نگهداري خانه مورد استفاده مي‌باشد و در غير اين صورت مسئول جبران خساراتي‌ است كه در اثر عدم مراقبت يا سهل‌انگاري به خانه وارد مي‌شود و در صورتي كه رأساً اقدام به ترميم خسارات يا خرابي ننمايد سازمان صاحب خانه نسبت به‌جبران خسارات اقدام و هزينه آن از حقوق يا دستمزد ماهانه و ساير دريافت هاي وي وسيله دستگاه پرداخت كننده حقوق كسر و به حساب سازمان صاحب خانه‌ واريز مي‌شود ميزان هزينه اعلام شده بر اساس صورت حساب تنظيمي مستند به اسناد مثبته توسط سازمان صاحب خانه قطعي مي‌باشد.
‌ماده ۸ – تعميرات جزئي از قبيل لكه‌گيري، رنگ‌آميزي، تعميرات قفل، شير آب در و پنجره تعمير و تعويض لوازم و آلات برقي (‌كليد و پريز) و رفع معايب و‌ناودان ها و آبروها و تأسيسات بهداشتي، انداختن شيشه و همچنين نظافت و برفروبي و غيره به عهده استفاده كننده مي‌باشد و در صورت عدم انجام تعميرات لازم‌ يا نظافت و برفروبي و غيره از طرف استفاده كننده هر گونه خسارتي به ساختمان وارد آيد طبق ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
‌ماده ۹ – به منظور حسن اجراي تعهدات ساكنين خانه‌هاي سازماني بايستي مبلغ يكصد هزار ريال به عنوان تضمين جهت جبران خسارات احتمالي به نام‌سازمان صاحب خانه به شماره حسابي كه سازمان صاحب خانه تعيين خواهد نمود واريز فيش مربوطه را تحويل سرپرست خانه‌هاي سازماني نمايند تا چنان چه از‌بابت حق استفاده و هزينه‌هاي مربوط به مواد ۶ و ۷ و ۸ اين آيين‌نامه بدهي داشته باشد از محل مذكور اخذ و مازاد آن در صورت وجود به وي مسترد خواهد‌ شد. بديهي است در صورت عدم بدهي كل وديعه ساكن بازپرداخت خواهد گرديد.

‌ماده ۱۰ – استفاده كننده از خانه سازماني حق هيچ گونه تغييري در قسمت هاي داخلي و خارجي بنا و يا واگذاري خانه سازماني را كلاً يا جزئاً به غير ندارد.

‌ماده ۱۱ – چنان چه شخصي كه حق استفاده از خانه سازماني را دارد به علل غير موجه (‌به تشخيص كميسيون موضوع ماده يك يا مرجع مندرج در تبصره ۱ ذيل‌ آن) حداكثر تا دو ماه از خانه استفاده نكند سازمان صاحب خانه مي‌تواند حق استفاده از خانه را با رعايت اولويت به ديگري واگذار نمايد و چنان چه عذر متقاضي‌موجه تشخيص داده شود، متقاضي در صورتي حق استفاده از واحد مذكور را دارد كه حق استفاده از زمان واگذاري را بپردازد.

ماده ۱۲ – استفاده كننده از خانه سازماني، خانه را طبق صورت جلسه‌اي حاوي وضعيت خانه سازماني با ذكر جزئيات لازم تحويل مي‌گيرد و بايد در موقع تخليه‌ نيز خانه را عيناً به همان نحو كه تحويل گرفته طي صورت جلسه‌اي به نماينده سازمان صاحب خانه تحويل و رسيد دريافت دارد در غير اين صورت تا زمان تحويل‌ رسمي مكلف به پرداخت حق استفاده است.

تبصره ۱ – در صورتي كه خانه سازماني قبل از تنظيم صورت جلسه تحويل در اختيار استفاده كننده قرار گيرد اداره استفاده كننده متخلف شناخته شده و برابر‌ مقررات رسيدگي به تخلفات اداري تعقيب و مجازات خواهد شد.

‌تبصره ۲ – سرپرست خانه‌هاي سازماني محل موظف است حداقل هر ۶ ماه يك بار از خانه‌هاي سازماني بازديد به عمل آورده و در صورت مشاهده معايب يا‌ خسارت عمده و ايراداتي كه در صورت عدم رفع موجب بروز خسارات عمده مي‌شود مراتب را كتباً به استفاده كننده از خانه سازماني اعلام كند. در صورتي كه‌ استفاده كننده از خانه سازماني ظرف يك ماه اقدام به رفع ايرادات و معايب و يا جبران خسارت ننمايد طبق قسمت اخير ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.‌ استفاده كننده از خانه سازماني و همچنين سازمان متبوع وي موظف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم جهت بازديد سرپرست خانه‌هاي سازماني يا نمايندگان‌ وي مي‌باشد.

‌تبصره ۳ – سازمان متبوع استفاده كننده از خانه سازماني مكلف است حداقل يك ماه قبل از هر گونه تغيير در وضع مستخدم كه موجب تخليه خانه سازماني‌ مي‌گردد و يا انقضاي مدت حق استفاده، مراتب را به سرپرست يا مسئول خانه‌هاي سازماني محل اطلاع دهد تا سرپرست مذكور طبق تبصره ۲ اين ماده اقدام‌ لازم بنمايد.

‌تبصره ۴ – چنان چه خانه سازماني هنگام تخليه با رعايت استهلاك متعارف به صورت زمان تحويل نباشد و استفاده كننده ظرف يك ماه اقدام به رفع معايب و‌ نواقص نكند سازمان صاحب خانه طبق قسمت اخير ماده ۷ اين آيين‌نامه اقدام خواهد كرد.

‌ماده ۱۳ – در صورتي كه استفاده كننده به هر علتي از قبيل انتقال، بازنشستگي، انفصال، استعفا، اخراج، تغيير شغل، تعليق و غيره حق استفاده از خانه سازماني‌ را از دست بدهد و يا خانه سازماني به غير فروخته شود بايد حداكثر ظرف سه ماه آن را تخليه و برابر صورت مجلس تحويل نماينده سازمان صاحب خانه بنمايد.

‌ماده ۱۴ – در صورتي كه استفاده كننده فوت شود مهلت تخليه براي خانواده او شش ماه از تاريخ فوت مي‌باشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغول‌ تحصيل باشند حداكثر تا پايان سال تحصيلي همان سال به خانواده وي مهلت داده مي‌شود و در هر حال مهلت شش ماه براي خانواده او محفوظ خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – در صورتي كه خانه سازماني در پايان مدت يا مهلت مقرر تخليه نشود سازمان متبوع استفاده كننده مكلف است از طريق دادستان يا جانشين يا نماينده‌ او در نقاطي كه مقامات مذكور نباشد وسيله مأموران انتظامي خانه را تخليه نمايد و تا زمان تخليه از پرداخت حقوق و مزاياي استفاده كننده از خانه سازماني طبق‌ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۴۶ خودداري به عمل خواهد آمد.
‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۵/۱۰/۰۹)- در صورت عدم تخليه خانه توسط سازمان متبوع استفاده كنند در مهرت مقرر سازمان صاحب‌خانه موظف است با ارايه سه ماه مهلت مجدد نسبت به‌تخليه خانه به روش مندرج در اين ماده اقدام كند.
‌آن دسته از خانه‌هاي سازماني كه سازمان صاحب‌خانه و سازمان متبوع استفاده كننده آن ها يكي است، از مفاد اين تبصره مستثنا هستند.
ماده ۱۶ – افسران، درجه‌داران و افراد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي كه از خانه‌هاي سازماني متعلق به سازمان خود استفاده‌ مي‌نمايند مشمول قانون و مقررات خاص خود مي‌باشند.
‌ماده ۱۷ – سازمان هاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند وجوه استفاده نشده موضوع بند ج ماده (۳) آيين‌نامه طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را به حساب موضوع ماده ۵ اين آيين‌نامه واريز نمايند.
‌ماده ۱۸ – در مواردي كه در اجراي اين آيين‌نامه ابهامي وجود داشته و يا موضوع در آيين‌نامه مسكوت مانده باشد حسب مورد توسط وزارت مسكن و‌ شهرسازي و يا مرجع مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ اين آيين‌نامه به موضوع رسيدگي و اعلام نظر مي‌نمايد.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير