گزارش اصلاحي دادگاه ثبت راازتجديد حدودبي نيازنمي كند
راي شماره : ۴۷۶ – ۴۷۷ -۲۴-۱-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
شش دانگ پلاك ۵۲۶ راشخصي درتاريخ ۱۴-۱۲-۲۶به عنوان قطعه زمين مورد تقاضاي ثبت قراردادوپس ازنشرآگهي نوبتي آن رابه آقاي (و)فروخت .در تاريخ بيع سندرسمي ديگري بين فروشنده وخريدارتنظيم شدكه ازآن تاريخ تاسه ماه مبيع مساحي شودونسبت به زياده ونقيصه ازماخذ۴۰۰۰۰مترازقرارمتري ۴۵ ريال به هم بدهندوپس ازسه ماه باعدم مساحي ،توافق مذكوربي اثروبيع قطعي گردد.مساحي به عمل نيامدوتحديدحدودبه عنوان اين كه آثارتصرف نداردنشد.
پلاك بالاهنگام تحديدحدودملك مجاورداخل درمحدوده آن قرارگرفت و به حدودآن به شرح ذيل سه فقره واخواهي شد:
اول -اعتراض يك نفرردشد.
دوم -اعتراض سه نفرباهم دردادگاه منتهي به سازشنامه شماره ۳۶مورخ ۲۰-۹-۳۹گرديدكه براي سازش قبلاًنقشه موردنزاع كشيده شدوبه سه قطعه تقسيم گرديدكه قطعه اول ودوم به معترضان داده شدوقطعه سوم به معترض عليه .قطعه يك رابعداًمعترضان مذكوربه قطعاتي تقسيم كردندوسندمالكيت گرفتند.سند مالكيت حصه معترضان باهمان حدودمذكوردرسازشنامه مزبوروبدون تحديد حدودصادرگرديد.
گاهي گفته مي شودكه قطعه اول مذكوردرسازشنامه (ازسه قطعه منعكس شده درنقشه مذكور)همان است كه باپلاك ۵۲۶ دربيع بالاموردانتقال بني بدونفر ديگرواقع شده است وگاهي گفته مي شودكه مجموع قطعه يك ودومذكورمعادل پلاك ۵۲۶ وعين آن است وگاهي گفته مي شودكه قطعه دوم همان پلاك ۵۲۶ مذكور است .
سوم -آقاي (و)خريدارپلاك ۵۲۶ كه حكم نهائي به سوداوصادرگرديدچون پس ازصدورحكم مذكورهيئت نظارت دستورتحديدحدودپلاك ۵۲۶ راداده بود شورادرتاريخ ۲۴-۹-۳۹راي دادكه باوجودذكرحدوددرحكم دادگاه حاجت به تحديدنيست (نظيرراي ۳۶۹-۳۷۰)سپس خريدارپلاك ۵۲۶ طي اقرارنامه رسمي حدجنوبي ملك خودرااعلان كردوگفت اگردرماوراحدجنوبي زميني باشدمتعلق به ورثه بايع است .بعداًسندمالكيت محكوم به خريدارپلاك ۵۲۶ به مساحت ۳۵۶۸۰مترصادرگرديد(درتاريخ ۳۰-۹-۳۹).
ورثه بايع درتاريخ ۹-۶-۳۸مقدار۸۵۰۰۰ مترازمانده پلاك ۵۲۶ رابه آقاي (الف )فروختندكه ثبت محل وجودچنين زميني رادرپلاك ۵۲۶ نفي كرده ومساحت پلاك مذكوررامحدودبه مقداري مي داندكه براي آقاي (و)درآن مقدار سندمالكيت صادرشده است .
دارندگان قطعات ۱-۲ سازش نامه كه حكم نهائي صادرشده به نفع آقاي (و)رابه زيان خودمي دانستندبه عنوان اعتراض ثالث به دادگاه مراجعه وبه حكم نهائي محكوم شدند.
براثرگزارش اختلالات واقع درعمليات ثبتي به هيئت نظارت ،هيئت راي داداشتباهي واقع نشده است كه قابل طرح باشد.
شورادرتاريخ ۲۳-۸-۴۲نظربه احتمال صدوراسنادمالكيت معارض دستورتحقيقات دادكه پس ازتحقيق معلوم گرديدكه تعارضي بين سندمالكيت رقبه ۵۲۶ باقطعه يك نقشه مذكوروجودندارد.
راي مورخ ۲۴-۱-۴۷شورا:
(هيئت نظارت برطبق دستورشورارسيدگي واظهارنظركرده است اين اظهارنظرمانع ازرجوع به دادگاه دراصل ادعانيست).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۰۱-۶۰۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *