در قسمتي ازاراضي ، باتوجه به پوشيده بودن آن ازبوته ها ودرختچه هاي جنگلي اطلاق اراضي موات برآنها صحيح بنظر مي رسد

تاريخ رسيدگي ۴/۳/۷۲
شماره دادنامه ۱۳۴/۲۴
شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ ۱/۹/۶۸ آقاي (الف ) بطرفيت هيئت واگذاري زمين جيرفت دادخواستي بخواسته اعتراض بنظريه مامورين هيئت واگذاري زمين تقديم دادگاه حقوقي يك جيرفت نموده وتوضيح داده مزرعه الله آباد پلاك ۴۹۷ اصلي بخش ۴۵ كرمان بموجب گواهي اداره ثبت اسناد واملاك جيرفت ملكي و متصرفي اينجانب و ساير ورثه پدرم مي باشد و از ملك مزبور معاد۳۲ هكتاراراضي دائر زير كشت و ده هكتار اراضي باير و۱۶ ساعت آب از۱۴۴ ساعت آب چشمه و قنات ورود خانه در مرحله سوم به دهقانات صاحب نسق فروخته شده و سهم اينجانب بر طبق گواهي ثبت اسناد۸۸۱۱ سهم از۹۶ سهم مي باشد كروكي و نقشه هيئت بكلي خالي از حقيقت است زيرا كه اراضي مزروعي ششدانگ مزرعه مرادآباد پلاك ۶۱۵ اصلي بخش ۴۵ كرمان كه ملكي است مجزا و كلا" اراضي آن زراعي مي باشد جزو آن گرفته اند در صورتكيه مرادآباد متعلق باينجانب و الله آباد متعلق بورثه ميباشد كه من هم سهمي دارم و اين خود بهترين دليل است كه كروكي ونقشه از روي صحت تهيه نشده است و خواسته اند اراضي زراعتي اين ملك را بصورت موات قلمداد نماينددر صورت نياز به پرونده هاي ثبتي و جنگلداري ونقشه هاي ترسيمي استناد مي شود و در تاريخ ۲۰/۹/۶۸آقايان و بانوان ۱ (ب ) ۲(ج ) ۳(د) ۴ ه نام خانوادگي همگي … ۵ وبطرفيت هيئت واگذاري زمين جيرفت دادخواستي بخواسته اعتراض بر راي شماره ۲۹۱۶۶۱/۶/۶۷هيئت واگذاري زمين جيرفت موقوم بمبلغ ۳ … ۰۰ ريال از نظر هزينه دادرسي تقديم دادگاه حقوقي يك جيرفت نموده داده اند كه مزرعه الله آبادپلاك ۴۹۷ اصلي بخش ۴۵ كرمان بموجب گواهي اداره ثبت اسناد و املاك جيرفت ملكي متصرفي موروثي ما مي باشد كه بين ۱۴ نفر پسر و دختربه نسبت تقسيم فقط از ملك مزبور در مرحله سوم موازي ۳۲ هكتار زمين دائر زير كشت و آيش و ده هكتار زمين باير با۱۶ ساعت آب از۱۴۴ساعت به دهقانان صاحب نسق داده شده و بقيه متعلق بورثه مي باشد كروكي هيئت خالي از حقيقت مي باشد و اراضي كه در آن قيدشده كلا" زراعتي و همه ساليه روي آيش كشت مي شده است ادعاي هيئت بر موات بودن آن قيد شده كلا" زراعتي و همه ساليه روي آيش كشت مي شده است ادعاي هيئت بر موات بودن آنها كذب است و به پرونده هاي ثبتي وچنگلباني و نقشه ترسيمي استناد مي نمائيم و ضمنا" در صورت لزوم تقاضاي معاينه محل و ارجاع امر بكارشناس داريم ودر خاتمه تقاضاي صدور حكم بر ابطال راي هيئت و دائر بودن اراضي مذكور داريم ۰ پس از تعيين وقت و ابلاغ بطرفين آقايان (الف ) و(ب )و(ج ) و خانم (د) از خواهانها طبق صورتجلسه مورخ ۱۱/۱/۶۹ اظهار داشته اند اراضي كه حسب برگ تشخيص موات اعلام گرديده بنظريه هيئت تشخيص معترض و تقاضاي رسيدگي داريم زمين داراي آثار زراعت مي باشد و در قبال پرسش دادگاه باينكه مبناي مالكيت شما چيست ؟ پاسخ داده اند كه اين اراضي در محدوده الله آباد تحت پلاك ۴۹۷ مالكين پلاك ۴۹۷ واحد ازما بنام (الف ) از مالكين پلاك ۶۱۵ اصلي مي باشند دادگاه از جهت آثار تصرفات قبلي و تطبيق پرونده هاي ثبتي پلاكهاي مذكور قرار معاينه و تحقيقات محلي با جلب نظر كارشناس صادر و طبق صورتجلسه مورخ ۲۸/۳/۷۰ قرار صادره اجراء گرديده و طبق صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۷۱ از خواهانها آقايان و بانوان (ج ) و(الف ) و(د) و اظهار داشته اند كه شهادت داده اند افراد ذينفعي بوده اند كه چون قرار بوده كه اراضي به آنها واگذار شود شهادت كذب داده اند و از طرفي ما از وقت اجراي قرار مطلع نبوديم و بمفاد صورتجلسه اجراي قرار معترض مي باشيم نماينده هيئت اظهار داشته جاهائيكه در كوركي داراي آثار كشت وزرع قيد شده ناشي از آنست كه نامبردگان مي خواسته اند اراضي را متصرف شوند كه اهالي جلوگيري كرده اند خواهانهااظهارداشته اند كه ما در محل آثار تصرفاتي داريم و احد از خواهانها بنام (الف ) اظهار داشته كه پلاك ۵۱۶ ملك من بوده كه در همين محدوده مي باشد تقاضاي رسيدگي دارم ۰ دادگاه قرار تكميل معاينه محل صادر وطبق صورتجلسه مورخ ۲۵/۴/۷۱ قرار صادره اجراء شده و دادگاه پرونده متشكله در اداره منابع طبيعي پلاكهاي ۴۹۷اصلي بنام الله آباد هروي و۶۱۵ اصلي بنام مرادآباد را مطالبه و طبق صورتجلسه مورخ ۲۸/۴/۷۱ مورد ملاحظه قرار داده و سرانجام آقاي دادرس دادگاه حقوقي يك جيرفت بعنوان قائم مقامي حقوقي دو چنين راي داده است ( … با توجه بمعاينه محل بعمل آمده و توجه به محل و موقعيت اراضي موضوع تشخيص هيئت و در نظر گرفتن محدوده اظهاري پلاكهاي ۶۱۹ اصلي ملكي احد از خواهانها بنام (الف ) و۶۹۷ اصلي ملكي بقيه خواهانها بنظر قسمتهائي از اراضي واقع در شرق كروكي در محدوده اظهارات پلاك ۶۱۵ اصلي و قمستهائي از آن در محدوده اظهاري پلاك ديگر مي باشد و از آنجا كه حسب صورتجلسه معاينه محل واظهارنظركارشناس در قسمتهائي از رااضي مورد كروكي آثاري دال بر كشت در سالهاي قبل وجودداشته است كه از ناحيه هيئت خوانده دليل كافي دال بر اينكه تصرفات در بعد از تاريخ تشخيص بعمل آمده اقامه نشده است لذا با توجه به مراتب فوق اعتراض خواهانها نسبت به قسمتهائي از اراضي موضوع پرونده بميزان تقريبي ۲۷ هكتار به توصيف منعكس در كروكي پيوست كه با هاشور مشخص گرديده اند وارد تشخيص و راي بر ابطال برگ تشخيص مرقوم در قسمت ۲۷ هكتار مزبور از اراضي موصوف و اعلام باير بودن آن قسمت از از اراضي صادر و اعلام مي گردد و نسبت بساير قسمتهاي اراضي موضوع كروكي قطع نظر از اينكه با توجه به پوشيده بودن اراضي از بوته ها و درختچه هاي جنگلي اطلاق اراضي موات بر آنها صحيح بنظر مي رسد بلحاظ فقدان آثار تصرف راي بر رد اعتراض معترضين صادر و اعلام مي گردد راي در غير موارد تجديدنظرقطعي است ) خواهانها از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده اند كه پس از انحام تشريفات قانوني پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

راي
اعتراضات تجديدنظرخواهان نسبت به راي تجديدنظرخواسته بنحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد. راي مورد بحث (با تذكر اين نكته كه دادگاه حقوقي يك جيرفت در ا ين پرونده راسا" صالح به رسيدگي بوده و عنوان قائم مقامي دادگاه حقوقي دوموردنداشته ) نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *