ظرفیت مهندسین مشاور

پروانه ساختمان هایی که زیر بنای ناخالص یکصد متر یا کمتر بود ه و توسعه بنا با متراژ حداکثر تا صد متر از نظر متراژ و تعداد کار جزء ظرفیت مهندسین مشاور محسوب نمی گردد.

پيرو بخشنامه شماره ۸۰/۸۳۰۰۳۵۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۸، و در جهت رفع ابهامات و تسريع در کار متقاضيان محترم بدينوسيله مجددا تاکيد مي گردد :

” کليه پروانه هاي ساختماني که متراژ زيربناي ناخالص آنها جمعا يکصدمترمربع يا کمتر بوده و همچنين پروانه هاي توسعه بنا با متراژ حداکثر تا يکصدمتر مربع، از نظر متراژ و همچنين تعداد کار، جزء ظرفيت اشتغال مجاز (سهميه) مهندسين مربوطه محسوب نمي گردد. “

در ضمن مقرر فرمائيد اين بخشنامه در تابلو اعلانات آن منطقه نصب و در ديد عموم قرار گيرد.