وقفیت عرصه و اعیان

رای اصراری شماره ۱۱-۱۳۷۹/۰۹/۲۴ ردیف ۷۹/۸

اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است زیرا اولا دادگا ه مدنی خا ص نوشهر حکم به وقفیت رقباتی از جمله سه دادنگ مشاع از شش دانگ مزرعه اندرود صادر نمود .

ثانیا استدلال دادگاه دائر بر این که پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفیت اراضی اندرود از جمله ملک مورد درخواست ثبت خواندگان را ندارد نمی تواند سالب وصف وقفیت سه دانگ مزرعه مذکور که مورد لحوق حکم دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است باشد.

وقفیت عرصه و اعیان :
ثالثا این استدلال که مدریکه مستند خواندگان که به موجب ان درخواست سند مالکیت کرده اند در خصوص یک قطعه باغ بوده واز شمول دادنامه وقفیت خارج میباشد قابل پذیرش نیست.
زیرا وقفیت سه دانگ مزرعه لازمه اش آن است که سه دانگ مشاع عرصه کلیه باغ ها ومستحدثات مزرعه مذکور محکوم به وقفیت بوده و در مآلا عرصه باغ خواندگان هم مشمول همان حکم است.
رای اصراری  : وقفیت عرصه و اعیان