لايحه وصول عوارض شهرداری

لايحه قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كسانيكه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت ميكنند.

شماره ۸۳۷۲۶/  ش ۱۳۵۸/۱۲/۱۸

لايحه قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كسانيكه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت ميكنند كه در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۰۴ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – كسانيكه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت ميكنند معادل ۱۵% بهاي پرداختي بابت تهيه بليط كه به شركت هواپيمائي پرداخت ميكنند را بعنوان عوارض شهرداري پرداخت نمايند.

تبصره ۱- نمايندگان شركتهاي هواپيمائي مبلغ عوارض را همزمان با بهاي بليط از مسافر وصول ميكنند.
تبصره ۲- ده درصد عوارض وصول شده بطريق فوق بعنوان كارمزد متعلق بشركتهاي هواپيمائي وصول كننده است.
تبصره ۳- ۹۰% باقيمانده در آخر هر شش ماه بحساب وزارت كشور واريز تا بين شهرهائيكه داراي تأسيسات فرودگاهي ميباشند تقسيم گردد.