وحدت رويه فک رهن

وحدت رويه عدم لزوم فک رهن اسناد مالکيت متقاضيان صدور پروانه ساختمانی.

تاریخ :۱۳۸۶/۱۰/۱۱

بخشنامه : ۸۰/۸۶/۴۲۰۸۳

حوزه معاونت شهرسازى ومعمارى

احتراماً، با توجه به استعلامات مکرر مناطق درخصوص لزوم يا عدم لزوم فک رهن اسناد مالکيت متقاضيان صدور انواع پروانه ساختماني، ‌و با عنايت به سياست شهرداري تهران مبني‌بر تسريع در انجام امور شهروندان و حذف روندهاي اداري و استعلامات غير ضروري و همچنين با عنايت به عدم وجود ماده قانوني مبني‌بر ضرورت يا مجاز بودن شهرداري به الزام متقاضيان اينگونه املاک به فک رهن اسناد مالکيت خود در زمان اخذ پروانه ساختماني،‌ بدينوسيله جهت وحدت‌رويه ابلاغ مي‌گردد :

منبعد جهت صدور پروانه ساختمان براي اين املاک، نيازي به استعلام از بانکها و يا ساير مراجع ديگر، ‌نمي‌باشد.
نصــرت‌اله کاشانی