چنان چه بين وارث محجور يا غايب باشد تقسيم تركه با دادگاه خواهد بود


كلاسه پرونده : ۲۵۱۲۷۱۶۴
شماره دادنامه : ۲۵۳-۱۲
تاريخ رسيدگي : ۳-۶-۷۲
موضوع رسيدگي : قرارعدم صلاحيت طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري … صادره از دادگاه حقوقي دو مستقل …
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۲ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ ۸-۵-۷۱(الف ) و (ب ) فرزندان موسي به طرفيت (پ )(ت )(ج) (ح )(خ ) فرزندان موسي و (د) فرزند صفر دادخواستي به خواسته افراز و تقسيم به شرح متن دادخواست مقوم به استناد فتوكپي انحصار وارثت شماره ۲۱۷۲-۵-۷۱و گواهي اداره كشاورزي به شماره ۱۱۱۹۵-۳-۷۱ به دادگاه حقوقي دو مستقل … تقديم و توضيح مي دهند كه (پدرمان بنام موسي باداشتن مقداري املاك وخانه ومحوطه فوت كرده وطبق انحصار وارثت شماره ۲-۵-۷۱۱۱۷داراي سه پسر و پنج دختر و يك عيال بوده است و وراث مذكور حاضر به تقسيم نيستند لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي افراز و تقسيم مزرعه برنج و خانه و محوطه واقع … را داريم . مدارك نسق پيوست است و در صورتي كه قابل افراز و تقسيم نباشد تقاضاي فروش آن را به طور عادي مزايده از محضر محترم دادگاه داريم . با وصول دادخواست به دادگاه حقوقي دو مستقل … دادگاه ضمن تعيين وقت و دعوت طرفين و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت استحضار خواندگان دادگاه درتاريخ ۹-۸-۷۱باحضور خواهان ها و سه نفر از جواندگان به اسامي (ج) و (ح ) و (خ ) تشكيل و به گواهي دفتر دادگاه از اصحاب دعوي لايحه اي واصل نگرديده است .
دادرسي با توجه به پرونده هاي ۲۲۱۵ و ۸۶۴ و ۲۰۸ و چند پرونده كيفري ديگر كه در دادگاه مطرح بوده وقت دادرسي را به ۱۳-۱۱-۷۱تجديد و طرفين را مجدداً دعوت و در تاريخ فوق الذكر دادگاه با حضور خواهان ها و دو نفر از خواندگان به نام هاي (ج ) و (ح ) و بدون حضور ساير خواندگان تشكيل و به گواهي دفتر از اصحاب دعوي لايحه اي نرسيده است . خواهان ها اظهار نموده اند كه ما ارث پدر مي خواهيم يعني تقاضاي تقسيم و افراز ماترك مورث خود را داريم و تمامي زمين نسق است و نسق به نام مرحوم مورث ما مي باشد و تقاضاي تقسيم مال و زمين هاي نسقي را داريم . ارث عبارت از زمين كشاورزي و غيره مي باشد. خواندگان جواباً اظهار نموده اند كه تمامي زمين هاي ما نسقي است و كشاورزي مي باشد و عرايض ديگري نداريم و از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور مي نماييم .
سپس دادگاه به بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي نمايد: (قراردادگاه ) دعوي خواهان به طرفيت خواندگان عبارت از افراز و تقسيم املاك و خانه و محوطه نسقي مي باشد، اينك نظر به اين كه وفق اظهارات خواهان ها مايملك مورث نام بردگان داراي نسق زراعي است واز آن جايي زمين هاي نسقي زراعي قابل تقسيم و افراز و اصولاً تصميم در خصوص چنين زمين هايي با اداره كشاورزي (اصلاحات ارضي سابق )است لذا به صلاحيت اداره كشاورزي قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي گردد مقرر است پرونده در اجراي ماده ۱۶ قانوان اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال شود و نهايتاً پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارسال مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي . به قرار عدم صلاحيت شماره ۲۹۸ ۱۲-۱۱-۷۱دادگاه حقوقي دو مستقل … اشكال وارد است زيرا دعوي خواهان ها افراز و تقسيم مزرعه برنج و خانه و محوطه موروثي پدري آن ها كه نسق زراعتي است مي باشد كه علي الاصول رسيدگي به آن درصورتي كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته باشد (اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد) در صلاحيت واحد ثبتي محل است مگر آن كه بين ورثه محجور يا غايب مفقودالاثر باشد كه در اين صورت طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبي و راي وحدت رويه رديف ۵۹-۵۲۹-۱-۶۰ هيئت عمومي ديوان عالي كشور درصلاحيت دادگاه خواهد بود و همچنين در صورتي كه جريان ثبتي ملاك مورد تقاضاي افراز يا تقسيم خاتمه نيافته باشد رسيدگي با دادگاه مي باشد و در مانحن فيه هر چند اعلام گرديده كه مورد تقاضاي افراز و تقسيم نسق زراعتي است لكن اين امر موجب نمي گردد كه رسيدگي به دعوي مطروحه در صلاحيت اداره كشاورزي باشد النهايه مرجع صالح كه حسب مورد اداره ثبت يا دادگاه است از حيث رعايت قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مراتب را از اداره كشاورزي محل استعلام خواهد نمود فلذا بنابه جهات مذكور چون قرارعدم صلاحيت فوق الاشعار صحيحاً صادر نشده نقض مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارسال مي گردد.)
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱ صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *