واگذاری سردخانه یاسوج

واگذاری سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ هیأت وزیران.

۱۳۶۶/۱۱/۱۴ – .۱۴۱۰۴۰ت۱۰۰۳ – ۱۳۶۶/۱۱/۲۴- ۲۱۶۰

‌معاملات و اموال دولتی‌ وزارت برنامه و بودجه.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ بنا به موافقت شماره ۱۰۰٫۲۴٫۳۷۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۵ وزارت صنایع و پیشنهاد شماره ۱۰۳۱۰٫۴٫۸۱۷۴ – ۱‌ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۰ وزارت برنامه و بودجه و به استناد ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصویب نمودند :
سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی به صورت بلاعوض واگذار گردد.