واگذاری اراضی قورخانه

لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار وواگذاري وتحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران.

شماره ۱۹۴۸ – ۱۳۵۹/۰۴/۰۴

وزارت دفاع ملي

لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران كه درجلسه مورخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۷ بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كه نسبت به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار و واگذاري و تحويل اراضي قورخانه به شهرداري تهران بطور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران اقدام نمايد.
تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه مجاز است كه حداكثر تا مبلغ هشتاد وچهار ميليون ريال از محل اعتبارات عمراني مربوط بوزارت دفاع ملي دربودجه سال ۱۳۵۹ تأمين و بمنظور انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه به منطقه سرخه حصار در اختيار وزارت مزبور قرار دهد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران