نیاز موجر برای تخلیه

منظور قانونگذار از نياز شخصي موجر براي تخليه مورد اجاره نياز مادي است و شامل نياز غيرمادي از قبيل انجام امور فرهنگي و خيرخواهانه را نميباشد.

بتاريخ : ۱۳۷۶/۱۲/۱۴  پرونده كلاسه : ۷۵/۷۰    شماره دادنامه : ۲۷۸

مرجع رسيدگي شعبه : ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران.

نیاز موجر برای تخلیه.

خواهان : آقاي عسگر جوادي كلكو بنشاني تهران …

خوانده : آقاي سيد حيدر واقفي بنشاني تهران …

خواسته : تخليه

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت صدور راي مينمايد.

نیاز موجر برای تخلیه :

راي دادگاه :

درخصوص دعوي آقاي عسگر جوادي كلكو عضو هيئت امناي مسجد امام حسن عسگري (ع) بطرفيت آقاي سيد حيدر واقفي استيذاني مبني بر تخليه مورد سند رسمي شماره ۹۹۶۲۴ مورخه ۱۳۶۲/۰۹/۲۳ بلحاظ نياز شخصي مسجد براي تاسيس كتابخانه و بخش فرهنگي مسجد قطع نظر از اينكه در اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي بشرحيكه در پرونده مضبوط است نياز مسجد احراز نميگردد.

نیاز موجر برای تخلیه :
اساسا” بفرض ثبوت نياز نظر باينكه در بند ۲ از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نياز شخصي به منظور كسب يا پيشه يا تجارت كه متضمن و بيانگر منفعت مادي است پيش بيني شده و مويد اين عبارت مقنن در قسمت اخير ماده ۱۵ قانون موصوف ميباشد كه صدور حكم تخليه را منوط به پرداخت حق كسب وپيشه ياتجارت دانسته ونظرباينكه درمانحن فيه قصدواراده هيات حقوقي مسجد از تخليه استفاده ازمورداجاره براي تاسيس كتابخانه وبه منظورترويج مسائل فرهنگي كه جذبه خيرخواهانه وكسب منافع غير مادي است ميباشد.
لهذانيازبه تاسيس كتابخانه كه از امورغيرانتفاعي تلقي ميشوددرمحدودبند۲ ماده ۱۵ قانون مزبورنمي گنجد با وصف مذكور دعوي مطروحه درنظردادگاه غيرثابت تشخيص وحكم بردآن صادرواعلام ميگردد.راي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديد نظردرمراجع تجديدنظراستان خواهدبود.
نیاز موجر برای تخلیه.
رئيس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران محدثي