نظریه شماره ۲۵۴/۷

نظریه شماره ۲۵۴/۷ ـ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

شماره پرونده ۱۴۲ـ ۱/۳ ـ ۹۱

سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود ؟

نظریه شماره۲۵۴/۷ ـ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود.
چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم‌به به محکوم‌ٌله تأدیه می‌شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌‌گردد.