نظريه مورد اعتراض با توجه به مباني مذكور در آن و عدم ارتباط آن با قولنامه استنادي صحيحاً صادر گرديده است

تاريخ رسيدگي ۱۷-۸-۷۱ شماره دادنامه ۴۸۸-۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۷-۱۰-۷۰بانو اقدس و آقاي محمد رضا دادخواستي به طرفيت آقاي جعفر علي به خواسته صدور حكم بر توقيف و ابطال اجراييه شماره ۳۳۴۵ ـ ۸۴۱۷۵ ثبت اصفهان نسبت به چك شماره ۵۶۳۶۰۷ ـ ۲۰-۲-۷۰به مبلغ چهار ميليون ريال كه قرار بوده همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال پرداخت گردد تقديم دادگاه هاي حقوقي يك اصفهان نموده كه با ثبت به كلاسه ۲۰۸ ـ ۷۰ و ۲۵ ح ۱ در شعبه ۲۵ مورد رسيدگي قرار گرفته است خواهان ها به شرح دادخواستي توضيح داده اند و وراث مرحوم نعمت الله و شوكيل آن ها آقاي اصغر به موجب قولنامه ۲۸-۲-۶۹تمام ۴دانگ خانه ثبتي ۲۹۰۸ بخش ۴ اصفهان را به اين جانب فروخته و در مقابل تمامي سهم الارث پدري را خريداري نموده اند يك فقره چك بالا به حواله آقاي اصغر كه وكيل تمام ورثه بوده بابت خريد خانه توسط خواهان رديف ۲ صادر و مقرر بوده تا تنظيم سند رسمي انتقال به صورت امانت در دست آقاي اصغر بماند وليكن علاوه بر آن كه نام بردگان به لحاظ افزايش قيمت زمين حاضر به انتقال رسمي آن نبوده اند چك را به خوانده انتقال داده اند و او نيز به ا جرا گذاشته است در حالي كه پرداخت چك مشروط بوده و خوانده حقي نسبت به آن ندارد و علي هذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم بدواً در قبال توديع خسارت احتمالي قراري دائر بر توقيف عمليات اجراييه شماره ۸۴۱۷۵ – ۳۳۴۵ صادر گرديده و متعاقباً طرفين براي روز ۹-۱۱-۷۰به دادرسي دعوت شده اند در جسله دادرسي خواهان حاضر ( محمد رضا ) اظهار داشته چك موضوع اجراييه بابت معامله خانه به خوانده داده شده است و همانطور كه در قولنامه قيد شده وجه خانه كه مبلغ چك نيز قسمتي از آن است بايد هنگام انتقال رسمي پرداخت گردد خوانده در همان جلسه حاضر بوده اظهار داشته است من از اصغر طلبكار بودم اين را به من داده است و من از معامله خواهان ها با اصغر اطلاعي ندارم در قولنامه نيز شماره چك قيد نشده و ممكن است مربوط به معامله ديگري باشد خواهان اظهار داشته اصغر به من گفت كه اين چك نزد من امانت است .
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين با اين استدلال كه قولنامه خواهان ها ارتباطي به خوانده ندارد اشتباهاً در نظريه خواهان نوشته شده است  و متن چك نيز شرطي براي وصول وجه آن ذكر نگرديده اظهار نظر بر رد دعوي خواهان نموده كه اين نظريه مورد اعتراض خواهان ها قرار گرفته است لايحه اعتراضيه خواهان ها هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده امر جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
نظريه مورد اعتراض با توجه به مباني مذكور در آن و عدم احراز ارتباط آن با قولنامه استنادي صحيحاً صادر گرديده و با تاييد آن پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك اصفهان اعاده مي شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *