نحوه پرداخت بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
بخشنامه شماره ۲/ ۱۴۹ درـمد مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۷۷
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

به پيوست تصويبنامه شماره ۹۳۴۳/ ۱۰۰ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۷۷ شورايعالي تامين اجتماعي منضم به توافقنامه مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۷۷ فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني در مورد نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني مشمول بخشنامه ۱۴۹ درآمد كه در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۷۷ به تصويب رسيده است، جهت اجرا ارسال و علاوه بر مندرجات توافقتنامه رعايت موارد ذيل الزامي بوده و آنرا تاكيد مي نمايد.
الف – يك نسخه از تصويبنامه مورخ ۶/ ۴/ ۱۳۷۷ شورايعالي تامين اجتماعي و توافقنامه پيوست آن و همچنين تصويبنامه مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰ شورايعالي تامين اجتماعي ( ضميمه بخشنامه ۱۴۹ درآمد ) و اين بخشنامه را به كليه دستگاههاي اجرائي، شهرداريها، بنيادها و نهادهاي انقلابي و… در مراكز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شود طبق توافقنامه مذكور و تصويبنامه هاي شورايعالي تامين اجتماعي به ترتيب ذيل عمل نمايند.
۱ – موضوع توافقنامه و ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفين و دستمزدي و يا همراه با مصالح بودن، طبق تصويبنامه مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۰ شورايعالي تامين اجتماعي در كليه قراردادهائي كه از تاريخ ابلاغ توافقتنامه منعقد مي نمايند لحاظ نموده و به هنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيتهاي موقت، تعديلها ، مابه التفاوت قيمت مصالح و صورتحساب مهندسين مشاور و …. معادل حق بيمه و بيمه بيكاري ۱۵% و ۹/ ۱ آن در مورد قراردادهاي دستمزدي ۷ درصد و ۹/ ۱ آن در مورد قراردادهاي كه كليه مصالح به عهده پيمانكار است و يا كار موضوع پيمان منحصرا" خدماتي و صددرصد به صورت مكانيكي انجام مي گيرد و در مورد قراردادهائي كه موضوع آنها منحصرا" ارائه خدمات بوده و قسمتي مكانيكي و قسمتي غيرميكانيكي انجام مي گيرد نسبت به كاركرد مكانيكي معادل ۷درصد و نسبت به كاركرد غير مكانيكي معادل ۱۵ درصد به اضافه ۹/ ۱ آنها بابت بيمه بيكاري را كسر طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند. به اين ترتيب ضرورتي به كسر و فقط پرداخت صورت وضعيت و يا صورتحساب قطعي( نهائي ) و تسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصاحساب از اين سازمان خواهد بود و واگذارندگان كار كماكان موظفند ميزان ناخالص كل كاركرد را در پايان قرارداد به سازمان اعلام و يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را ارسال نمايند.
۲ – در مورد قراردادهائي كه قبلا" منعقد گرديده و اجراي آنها ادامه دارد كليه مبالغي را كه واگذارنده كار بابت ۵درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي از صورت وضعيتها و يا صورتحسابهاي موقت و تعديل هاو….. پيمانكار و مهندس مشاور كسر نموده و نزد آ،ان مي باشد را حداكثر ظرف مدت ۵ ماه به حساب سازمان واريز و در مورد صورت وضعيتها و صورتحسابهاي آتي همانند بند يك عمل نمايند.
توجه: كليه پيمانكاران مكلفند در اين زمينه ضمن ارائه يك نسخه از خصلاصه آخرين صورت وضعيت موقت مربوط به قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كه به تائيد واگذارنده كار رسيده باشد همكاريهاي لازم را با واحدهاي سازمان مبذول و پيگيريهاي مستمر از طريق واگذارنده كار جهت پرداخت ۵درصد مذكور به حساب سازمان معمول دارند.
ب – موضوع توافقتنامه مذكور و توصيبنامه شورايعالي تامين اجتماعي جهت اطلاع و رعايت آن توسط پيمانكاران محلي و سازمانها وموسسات موجود در سطح استان كه اقدام به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري مي نمايند در نشريات محلي درج گردد.
ج – كليه پيمانكاران مكلفند صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور و همچنين كاركنان پيمانكاران فرعي مربوطه را كه به تائيد واگذارنده كار و يا نماينده وي رسيده باشد در مهلت مقرر و به همراه يك نسخه از صورت وضعيت و يا صورتحساب موقت ماه مربوطه يا ماه قبل از آن و چك حق بيمه مربوطه( اگر قبلا" پرداخت نشده باشد ) به واحدهاي سازمان تسليم نمايند. واحدها بايستي ليستهائي را كه به ترتيب فوق ارسال مي گردد. بدون دريافت وجه اخذ نموده و مراقبت كافي مبذول دارند كه حق بيمه طبق صورت وضعيتها و صورتحسابهاي موقت كاركرد كسر و به موقع به حساب سازمان واريز گردد. در اين راستا چنانچه مشاهده نمايند كه واگذارنده كار پيمانكار اعاده و دريافت آن منوط به ارائه چك حق بيمه صورت وضعيتهائي كه حق بيمه آنها پرداخت نشده است نمايند. توجه خواهند داشت كه در ماه يا ماههاي اول شروع كار معمولا" صورت وضعيتي وجود ندارد و بعضا" يك صورت وضعيت براي چندين ماه تنظيم مي گردد. لذا دريافت ليست بدون حق بيمه با ارائه گواهي كارفرما كه صورت وضعيت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود.
د – با توجه بند۴ توافقتنامه در مواردي كه پيمانكار اصلي قسمتي از كار موضوع پيمان را به پيمانكار فرعي محول مي نمايد مي توان صورت مزد و حقوق كاركنان پيمانكاران فرعي خود را همانند پيمانكاران فرعي شاغل در طرحهاي عمراني تهيه و پس از تائيد واگذارنده كار به سامزان ارائه نمايد. با توجه به اينكه حق بيمه از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و پرداخت مي شود نيازي به وصول حق بيمه پيمانكاران فرعي به طور جداگانه نخواهد بود. توجه خواهند داشت كه دريافت ليست كاركنان پيمانكاران فرعي منوط به ارائه قرارداد منعقده با آنها از سوي پيمانكار اصلي مي باشد.
بديهي است چنانچه پيمانكاران فرعي قبل از صدور مفاصا حساب پيمانكار اصلي درخواست اخذ مفاصا حساب را داشته باشند صدور آن منوط به پرداخت حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي موقت پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي خواهد بود و اگر پرداخت نشده باشد پيمانكار فرعي مكلف به پرداخت حق بيمه قرارداد طبق مقررات مي باشد.
ه – واحدها مكلفند پس از خاتمه قرارداد ميزان ناخالص كاركرد آن يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را از واگذارنده كار اخذ و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت آن، حق بيمه، بيمه بيكاري و جرائم مربوطه را با توجه به مندرجات قرارداد و تعهدات طرفين طبق بخشنامه ۱۴۹ درآمد و بند۵ توافقنامه و دستورالعمل دريافت جرائم از كارفرمايان، محاسبه و به كسر كليه پرداختيهاي دوره اجراي قرارداد مانده بدهي را به پيمانكار و واگذارنده كار ابلاغ و پيگيري نسبت به وصول آن معمول و پس از وصول مفاصا حساب مربوطه را صادر نمايند.
و – عدم رعايت توافقتنامه موضوع اين بخشنامه از سوي واگذارندگان كار رافع مسئوليت پيمانكار در قبال سازمان بنوده و سازمان كماكان مي تواند طبق مقررات حق بيمه، بيمه بيكاري و جرائم مربوطه به قراردادهاي پيمانكاري را از شخص پيمانكار مطالبه و وصول نمايد.
ز – در ساير موارد طبق مفاد توافقنامه عمل شود.
مديران كل، كارشناسان درآمد، ادارات كل استان، روسا و مسئولين درآمد واحد مستول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند و اميد است با اجراي صحيح آن توسط واحدهاي سازمان، واگذارندگان كا رو پيمانكاران، اهداف اشاره شده در مقدمه توافقنامه تحقق يابد.

توافقنامه سازمان تامين اجتماعي و انجمن شركتهاي ساختماني
طبق ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي كليه كارفرمايان( واگذارندگان كار ) مكلفند ۵% هر صورت وضعيت كاركرد پيمانكار را كسر و پرداخت آن در وجه پيمانكار و همچنين پرداخت آخرين قسط پيمانكار را منوط به ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي نمايند.
حق بيمه قراردادهائي كه بر اساس قيمت پايه سازمان برنامه و بودجه منعقد و تمام يا قسمتي از بودجه طرح از محل اعتبارات طرحهاي عمراني دولت تامين مي گردد طبق توافق سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به جاي كسر ۵% از هر صورت وضعيت كاركرد پيمانكار و منوط نمودن آن به ارائه مفاصاحساب، طبق آئين نامه نحوه ارسال صورت مزد و پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني موضوع مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي از محل اعتبار طرح و صورت كاركرد پيمانكار تامين وكسر و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد كه اين امر ووصل حق بيمه و صدور مفاصا حساب پيمانكاران مربوطه را تسهيل نموده است.
نظر به اينكه نگهداري ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مربوط به قراردادهاي غير مشمول طرحهاي عمراني تا خاتمه قرارداد و زمان ارائه مفاصاحساب توسط واگذارنده كار موجب تاخير در وصول حق بيمه مي گردد و مشكلاتي را براي پيمانكاران در بر دارد و از طرفي ۵% مكسوره متعلق به پيمانكار بوده كه بعنوان ضمانت پرداخت حق بيمه نزد كارفرما نگهداري مي شود، لذا در راستاي ماده ۷۱ قانون تامين اجتماعي و بنا به درخواستانجمن شركتهاي ساختماني اين توافقتنامه فيمابين سازمان تامين اجتماعي و انجمن شركتهاي ساختماني كه منبعد سازمان و انجمن ناميده مي شوند در مور نحوه رعايت ماده ۳۸ قانون( نگهداري ۵درصدمذكور ) و پرداخت حق بيمه قرارداهاي غير مشمول مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شوراي عالي تامين اجتماعي منعقد مي گردد.
ماده ۱ -از تاريخ اجراي اين توافقتنامه واگذارندگان كار( كارفرمايان ) موظفند حق بيمه هر يك از صورت وضعيتهاي موقت، تعديل و مابه التفاوت بها ماصلح پميانكاران با توجه به تعهدات كارفرما و پيمانكار مندرج در قرارداد و حسب مورد طبق مواد يك الي چهار تصويبنامه مورخ ۴/ ۱۲/ ۷۰ شورايعالي تامين اجتماعي( پيوست مي باشد ) و با احتساب بيمه بيكاري كه معادل حق بيمه متعلقه مي باشد، كسر و طي چك در وجه حساب شعبه سازمان كه محل اجراي قرارداد بوده و پيمانكار صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قرارداد را به آنجا تسليم مي نمايد با ارسال يك نسخه از خلاصه كاركرد صورت وضعيت پرداخت كنند.
جهت تسهيل و تسريع در پرداخت حق بيمه واگذارندگان كار مي توانند چك حق بيمه و صورت وضعيت را توسط پيمانكار به شعب سازمان ارسال نمايند. با پرداخت حق بيمه بشرح اين بند كسر ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي موردي ندارد.
ماده ۲۰در مورد صورت وضعيتهايي كه قبل از اجراي اين توافقتنامه تحويل واگذارنده كار( كارفرما ) شده و يا كسر و نگهداري ۵درصد موضوع ماده ۳۸ قانون در وجه پيمانكار پرداخت گرديده است ، واگذارنده كار موظف است ۵ درصد مكسوره را كه نزد وي است بطور يكجا و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين توافقتنامه به حساب سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.
ماده ۳ – در پايان كار، كارفرما موظف است يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل پيمان و يا ميزان ناخالص كار كاركرد قطعي و تعديل بها پيمان را جهت محاسبه حق بيمه قطعي پيمان به شعبه ذيربط سازمان ارسال و اعلام نمايد.
شعب سازمان مكلفند حق بيمه پيمان را طبق مفاد مصوبه مورخ ۲۴/ ۱/ ۷۰ شورايعالي تامين اجتماعي بخشنامه مربوطه محاسبه و به كسر حق بيمه هاي پرداختي توسط كارفرما به شرح بندهاي ۱و۲ فوق و پرداختيهاي پيمانكار مربوط به تاريخ قبل از اجراي توافقتنامه، مانده بدهي را حداكثر ظرف مدت يكماه به پيمانكار و كارفرما ابلاغ و اعلام نمايند. در هر حال تسويه حساب نهايي كارفرما يا پيمانكار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان خواهد بود.
ماده ۴ – كليه پيمانكاران مشمول اين توافقتنامه مكلفند در طول اجراي قرارداد صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در اجراي قرارداد را همه ماهه تهيه و پس از تائيد واگذارنده كار يا دسنگاه نظارت آنرا در مهلت مقرر( هرماه حداكثر تا پايان ماه بعد ) بدون حق بيمه به شعبه ذيربط سازمان تسليم نمايند. بديهي است صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در دفتر مركزي پيمانكاران همراه با حق بيمه مربوطه مي بايستي جداي از پيمانهيا در دست اجرا به شعبه محل دفت رمركزي ارسال و پرداخت گردد. درمواردي كه ضرورتا" بعضي از شركا يا اعضاي هيات مديره در طرحهاي مورد پيمان شركت اشتغال داشته باشد با تائيد موضوع توسط واگذارنده كار يا دستگاه نظارت بعنوان كاركنان شاغل در قرارداد محسوب و ارسال صورت مزد و حقوق آنها همراه كاركنان شاغل در قرارداد بلامانع خواهد بود نحوه ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بيمه پيمانكاران فرعي قراردادهاي موضوع اين توافقتنامه طبق قراردادهاي عمراني( بخشنامه ۳/ ۳۰درآمد ) مي باشد.
ماده ۵ – در صورت تاخير در ارسال صورت مزد و حقوق و همچنين تاخير در پرداخت حق بيمه طبق مفاد اين توافقتنامه حسب مورد جرائم همانند قراردادهاي مشمول مصوبات ۱۲۹و۱۴۳ شورايعالي تامين اجتماعي ( قراردادهاي طرحهاي عمراني ) محاسبه و وصول مي گردد.
ماد۶ – پس از تصويب شورايعالي تامين اجتماعي سازمان دستورالعمل مربوطه به اين توافقتنامه را جهت و آن را جهت اجرا به واحدهاي خود ابلاغ و مفاد تصويبنامه شورايعالي تامين اجتماعي را به نحو مقتضي به اطلاع كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شهرداريها و…. خواهد رساند. همچنين انجمن نيز آن را به كليه اعضاء خود ابلاغ و ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه در قراردادهاي منعقده آتي لحاظ شده و واگذارندگان كار( كارفرمايان ) و پيمانكاران برابر مفاد آن عمل نمايند.
ماده ۷ – از تاريخ اجراي اين توافقتنامه واگذارندگان كار( كارفرمايان ) و پيمانكاران مكلفند به هنگام انعقاد قراداد آن را به عنوان يكي از شرايط قرارداد، ضميمه كليه قراردادهائي كه منعقد مي نمايند، نموده و طبق مفاد آن عمل كنند.
ماده ۸ – اين توافقنامه در ۸ ماده و در دو نسخه در تاريخ ۲۵/ ۱۱/ ۷۷ به امضاء رسيد و پس از تصويب هيات مديره و شورايعالي تامين اجتماعي قابليت اجرا دارد.

مرجع : كتاب مجموعه قوانين و مقررات قرادادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور – تدوين رضا پاكدامن – چاپ ۱۳۸۳ – انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *