رسيدگی به تخلفات ساختمانی

نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني (تراکم و کاربري مجاز) بناهاي احداثي در حريم شهر، تنظيم فرم خلاف ارسالي کميسيون ماده صد.

تاریخ : ۱۳۷۳/۰۷/۲۸

بخشنامه : ۸۱۴/۷۳۰۱۵۰۷۶

اداره کل شهرسازى و معمارى شهردارى تهران

نظر به اينکه سئوالاتي نسبت به نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني بناهاي احداثي در حريم شهر از لحاظ نحوه تنظيم فرم خلاف ارسالي به کميسيون ماده صد در خصوص ميزان تراکم ساختماني و کاربري مجاز ساختمان مطرح مي گردد ، لذا مراتب ذيل جهت هماهنگي هاي لازم دراين خصوص تصريح مي گردد :

۱ – ميزان تراکم ساختماني املاک در ارتباط با کاربري مجاز آن قابل تعريف است و در حريم استحفاظي شهر نيز ساختمان سازي فقط در موارد مشخص شده طي مصوبه ۱۷ آبان ماه سال ۴۹ انجمن شهر وقت، آن هم با رعايت مقررات مربوطه مجاز مي باشد، لذا بناهاي احداثي مغاير و مازاد آن اضافه تراکم محسوب و بر حسب مورد ، مشمول تبصره ۲ يا۳ ماده صد خواهد بود.

۲ – در مواردي که نوع استفاده مجاز ساختمان و ميزان تراکم آن در حريم شهر تعيين و مشخص شده باشد و بناي احداثي خلاف نيز از لحاظ کاربري، وفق مقررات باشد، در اين صورت لازم است در تنظيم فرم خلاف بناي در حد تراکم و مازاد تراکم مشخص و اعلام شود.
۳ – تراکم ساختماني مجاز در باغات واقع در حريم استحفاظي نسبت به موارد فوق الذکر طبق ضوابط باغات خواهد بود.
۴ – تراکم ساختماني مجاز در باغات واقع در حريم استحفاظي با مساحت بين ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع جهت اطاق سرايداري حداکثر بمساحت ۳۰ متر مربع و در باغات بيش از ۳۰۰۰ متر مربع علاوه بر اطاق سرايداري ۵۰ متر مربع اطاق کارگران مجاز بوده و مازاد آن اضافه تراکم محسوب ميگردد اين تسهيلات شامل اراضي مزروعي و باغات با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع نخواهد بود. ضمناً محصور نمودن اين قبيل املاک (باغات بيشتر از ۱۰۰۰ متر مربع) فقط بوسيله سيم خاردار مجاز مي باشد.