ارائه برگه پايان ساختمان

نحوه ارائه برگ پايان ساختمان به مهندسين ناظر جهت اخذ پايان ساختمان يک قطعه از پروانه ساختماني واحد که از چند قطعه مجزا تشکيل شده است.

شماره : ۸۱۱/۷۴۰۲۰۵۵۱

اداره کل شهرسازى و معمارى شهردارى تهران

نظربه اينکه در مواردي پروانه ساختماني واحد جهت قطعات مجزا که داراي سند مالکيت جداگانه ميباشند صادر گرديده و با توجه با تمام عمليات ساختماني در بعضي از قطعات آن، مالکين مربوطه در مورد صدور گواهي پايان ساختمان، از نظر نحوه ارائه گواهي مربوطه توسط مهندس ناظر دچار مشکل ميباشند.
لذا بدينوسيله اعلام ميگردد، در اينگونه موارد چنانچه پروانه ساختماني شامل اماکن خدماتي نبوده و صدور برگ پايان ساختمان به صورت مجزا جهت قطعات از نظر شهرداري منطقه بلا اشکال باشد، مهندس ناظر ميتواند ضمن مراجعه به قسمت امور مهندسين ناظر و ارائه درخواست مربوطه، شماره قطعه يا قطعاتي که عمليات ساختماني در آنها به پايان رسيده را اعلام و برگ پايان ساختمان را جهت همان قطعه يا قطعات دريافت و به شهرداري منطقه ارائه نمايند.