ناراحتي رواني يا ادعاي جنون ومحجور بودن – بيع 
تاريخ رسيدگي : ۱۴/۵/۷۱ شماره راي : ۳۴۷/۲۱
مرجع رسيدگي : ۲۱ ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :

تجديد نظر خواندگان در ۱/۹/۶۲ دادخواستي بخواسته الزامي به تنظيم سند رسمي نسبت به دو جريب ونيم از هشت جريب ششدانگ قطعه زمينهاي ذكر شده در متن عرضحال مقوم به هشتصد هزار ريال بدادگاه عمومي بروجرد داده باين توضيح كه خوانده در ۸/۶/۶۲ دوجريب ونيم از هشت جريب ششدانگ پلاكهاي ۳۱۳۹ و ۳۱۳۴ متصل به يكديگر را فروخته سي هزار تومان از ثمن را طي چك ۱۰۶۰۶۴ – 8/6/62 بانك صادرات دريافت داشته ومقررشده پنجاه هزار تومان بقيه را در موقع تنظيم سند رسمي دريافت نمايد وبا آنكه تمام اشجار مربوطه وهمچنين محصول موجود باالنسبه با مقدار زمين جزء مورد معامله بوده است معذالك محصول را برده است وطي اظهار نامه ۷۹۹- ۱۹/۸/۶۲ از خوانده خواسته قيم كه براي تنظيم سند رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده حضور نيافته است وتقاضاي رسيدگي وصدور حكم نسبت بخواسته وخسارات را نموده است مستندات خواهانها فتوكپي قرار عادي ۸/۶/۶۲ واظهارنامه ۷۹۹ است كه ضميمه دادخواست گرديده است مورد معامله در سند مذكور دونيم جريب از هشت جريب ششدانگ پلاك هاي ۳۱۳۹ و۳۱۳۴ متصل به هم واقع در بخش يك بروجرد شهر مزرعه سروستان بحدود مشخص در سند مالكيت است بموجب فتوكپي سند مذكور اشجار ومحصول جزء معامله قرارداشته وطرفين متعهد شده اند از تاريخ تنظيم سند ظرف يكماه موجبات سند رسمي را فراهم نمايند ومقرر است هركدام ازطرفين از مفاد اين قولنامه عدول كند نه تنها عدول موثر نيست عدول كننده بلافاصله از مال خود سيصد هزار ريال بطرف مقابل دادني باشد خوانده در پاسخ اظهارنامه نوشته دولت براي من زمين معين كند بنده با قيمت مي فروشم وپولي كه به من داده اند حاضر است ومن زمين را نفروخته ام ومدركي كه دردست شما مي باشد سرمن را كلاه گذاشتيد من ندانسته كاغذ شما را امضاء كرده با حاج علي پسر حاجي كريم محمدي شريك مي باشم … ودر دادگاه … امضاء قولنامه واخذ وجه مرقوم در آن را نپذيرفته النهايه اظهار داشته قولنامه را خواهانها قبلا" نوشته بودند وبا كتك امضاء گرفتند ووجه چك دريافتي را امانتا" نگهداشتم دادگاه وضعيت را اداره خدمات كشاورزي بروجرد خواسته اند دادگاه قرار معاينه محلي صادر واجرا نموده واداره ثبت مالكين پلاكهاي موردادعا را علي محمدي نسب واحمد وطوبي وعباس سه نفر اول شريك ۵/۳ سهم از ۸ سهم وعباس عذابكش نيم سهم معرفي كرده كه خواهانها خوانده همراه دو خواهر وارث بانو طوبي معرفي كرده انددادگاه پس از رسيدگي واستماع توضيحات خواهانها حكم بر محكوميت خوانده بانتقال مورد معامله با مشخصات مندرج در متن قولنامه را دريكي از دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه درحد خواهانها صادرنموده كه محكوم عليه تقاضاي تجديد نظر نموده وپرونده بديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراض در هنگام شور قرائت مي گردد .

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضومميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره ۱۲- ۲/۲/۷۱ تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :

مرجع تجديد نظر مذكور در ذيل دادنامه با توجه بميزان خواسته وتاريخ تقديم دادخواست وقانون تشكيل دادگاهها ي حقوقي يك ودوصحيح نموده ومرجع تجديدنظر در اينگونه موارد ديوانعالي كشور مي باشد واماايراد واعتراض تجديدنظر خواه مبني بر ناراحتي رواني يا ادعاي جنون محجور بودن بلحاظ عدم ارائه دليلي بر اينخصوص موثر نبوده واستناد به قانون ثبت هم با توجه به اينكه تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي بدادگاه به استناد قراردادعادي در اينگونه موارد در جهت استفاده از مقررات قانون ثبت اسناد بوده ومواد مذكور ناظر باينمورد نمي باشد موجه نبوده وايرادوارد نيست ليكن ايرادات واشكالات زير نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد بنظر مي رسد :

۱-با آنكه دادگاه موقعيت پلاكهاي مورد بحث را از سازمان زمين شهري وشهرداري مربوطه استعلام نموده ليكن اداره زمين شهري بروجرد طي نامه بشماره ۳۹۸ –9/3/64 وشهرداري بروجرد نيز طي نامه شماره ۳۵۶۶۵ /۶ –10/12/68 صريحا" اعلام نموده پاسخ داده اند كه : (( كروكي دقيق وموقعيت پلاكهاي مورد بحث باين اداره ارسال تا پاسخ لازم اعلام گردد . وبحكايت پرونده كروكي وموقعيت پلاكهاي مذكور توسط دادگاه تهيه وارسال نگرديده ونتيجتا" موقعيت پلاكها از لحاظ داخل يا خارج محدوده بودن آنها وبالمال قابليت انتقال باعنايت بمقررات مربوطه اراضي كشاورزي روشن ومشخص نگرديده است .

۲- خواسته در دادخواست ومستند خواهانها دوجريب ديم قيد گرديده وحال آنكه در نامه اداره ثبت اسناد بروجرد بشماره ۱۱۸۳۹ –9/1/68 وارده بشماره ۱۵-۱۰/۱/۶۸ مالكيت مالكين بر حسب سهم پاسخ داده شده وطي فرض اينكه بانو طوبي … حسب ادعاي خواهانها مادر خوانده باشد سهم مشاراليها ۲/۱/۲ سهم از هشت سهم اعلام شده است ودادگاه در خصوص اينكه مساحت هرسهم بر حسب هكتار چه ميزان مي باشد تحقيقي نكرده وبدون توجه به اين موضوع بصدور حكم مبادرت كرده است .

۳- خواهانها در جلسه مورخ ۲۰/۹/۶۸ بانو طوبي … را مادر خواهان معرفي واضافه نموده اند كه مشاراليها يك پسر ودو دختر داشته كه يكي از آنها فوت شده كه با اين ترتيب قطع نظر از اينكه تاريخ فوت مشاراليه وگواهي حصر وراثت مشخص وارائه نگرديده : بميزان مالكيت خوانده علي فرض وراثت وي نصف ۲/۲/۱ سهم يعني ۱/۱/۴ سهم بوده وبا توجه به اينكه حسب قراردادعادي مستند خواهان فروشنده فقط آقاي عباس يگانه (خوانده دعوي )معرفي گرديده الزام مشاراليه به تنظيم سندرسمي نسبت به ۱/۲/۱ سهم يادوجريب ونيم ( علي فرض تطابق سهم باجريب ) صحيح نبوده است وبا اين كيفيت ضرورت داشته دادگاه موقعيت دقيق پلاكها را از لحاظ داخل يا خارج از محدوده شهر ولدي الاقتضا با ارجاع امر بكارشناس معين وامكان انتقال يا عدم امكان انتقال آنرا با توجه بمقررات موضوعه در اينخصوص ودر رابطه با اراضي كشاورزي مشخص گواهي حصر وراثت را مطالبه ووراثت خوانده وميزان مالكيت مشاراليه را بر حسب هكتار كه در قرار داد مستند دعوي با اين معيار مورد معامله قيدگرديده معين وسپس اتخاذ تصميم نمايد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي تشخيص وباتفاق آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان خرم آباد ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *