عقد اجاره ذاتا موقتي است و نمي تواند دائمي باشد – منع تخليه اماكن آموزشي و درماني
به تاريخ ۷۳٫۱۱٫۱۶
شماره دادنامه :۷۶۸
مرجع رسيدگي :شعبه ۶۵دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :خانمهاوآقايان ملك احمد- سكينه – عليرضا- مرضيه – صديقه فرشته
خوانده :سازمان تامين اجتماعي
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته خواهانها صدورحكم تخليه يكباب قطعه زمين به موضوع سندرسمي اجاره به شماره ۱۳۲۶۳به لحاظ انقضامدت اجاره مي باشد.نماينده قضائي اداره خوانده سازمان تامين اجتماعي دردفاع خودبه بند ز تبصره ۱۲قانون بودجه سال ۱۳۷۱ استناد نموده واظهاركرده كه تخليه اماكن بهداشتي ممنوع است و اين ممنوعيت بدون مدت مي باشددادگاه باملاحظه مجموع مستندات خواهانها مالكيت مورث آنهارانسبت به عين وهمچنين رابطه استيجاري ميان مورث خواهانهاواداره خوانده محرزمي داندگواهي حصروارثت شماره ۳۲۲۴ ۳۱/۶/۷۱شعبه ۶۹محاكم حقوقي ۲تهران نيزسمت خواهانهارادرطرح دعوي ثابت مي داردمفادسندرسمي اجاره حاكي است كه محل براي مدت يكسال به اجاره واگذارشده است بنابراين ازآنجاكه عقداجاره توقيتي است و با انقضامدت منحل مي شودوماده ۴۹۴ قانون مدني حكم به تخليه عين مستاجره درصورت انقضا مدت داده است ودرمانحن فيه عين مستاجره يك قطعه زمين است كه تابع مقررات قانون مدني است وازسوي خوانده نيزهيچ دليلي برتمديدمدت اجاره يادليل قانوني ديگري براي استحقاق به ادامه تصرفات استيجاري اقامه نشده است واستناد بند "ز" تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ نيزازنظردادگاه بلاتاثيراست زيراصرف نظراازاينكه عين مستاجره مستقيمابراي استفاده بهداشتي تخصيص نيافته بند مزبوردر قانون بودجه سال ۱۳۷۱ كه علي القاعده موقتي است و تنها و براي طول سال ۷۱ معتبراست ضمن اينكه اگراين بندبطور نامحدودتخليه اماكن استيجاري راممنوع نمايدبامقتضاي ذات عقداجاره كه عقدي موقتي است وبااصل تسليط مغايراست لذانظرقانونگذاربهيچوجه ممنوعيت دائم تخليه اماكن بهداشتي استيجاري نبوده بلكه اين ممنوعيت موقتي بوده است كه چون درمتن ماده مدت ممنوعيت ذكرنشده است لذاباتوجه به اينكه بندمزبوردرقانون بودجه سال ۱۳۷۱مذكور افتاده است مدت ممنوعيت فقط تمام سال ۷۱است بااين اوصاف بااستنادبه ماده ۴۹۴ قانون مدني به لحاظ انقضامدت حكم به تخليه عين مستاجره صدرالتوصيف صادرو اعلام مي گردد.راي صادره حضوري وظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديد نظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه ۶۵دادگاه حقوقي دوتهران – محمدرضاكاركن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *