موافقت نامه عادي اعتبار نداشته ودرخواست صدور حكم بر بي اعتباري قولنامه را دارد

تاريخ رسيدگي : ۱۷-۱۰-۶۹شماره دادنامه : ۸۲۷-۱۰
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بدواً در تاريخ ۲۷-۱۰-۶۷آقاي وكيل دادگستري به وكالت آقاي صمد دادخواستي به طرفيت بانو اشرف ۰۰۰ به دادگاه هاي حقوقي يك تبريز تقديم وتقاضاء صدور حكم نسبت به الزام خوانده به ثبت معامله وتاديه خسارات نموده وخواسته را ۷۰۰۰۰۰ريال تقديم وتوضيح مي دهد خوانده برابر مبايعه نامه مورخ ۳-۳-۶۴سهام خود را از شركت تبريز اكسپرس در مقابل مبلغ۳۷۰۰۰۰۰ريال با موكل معامله نموده واز بابت ثمن سه فقره چك دريافت نموده كه وجه يكي از چك ها را وصول نموده ودو فقره چك جهت تحويل به وي به دفترخانه ۴۴ تبريز سپرده شده است برابر بند ۵ توافق نامه مقرر بوده در ظرف يك هفته الي ده روز خوانده سهم خود را به طور رسمي به موكل واگذار نمايد وبه اين منظور موكل اقداماتي جهت تنظيم سند رسمي انجام داده است وغير۰۰۰ متعاقباً درتاريخ ۲۶-۱۱-۶۷آقاي عباس علي وكيل دادگستري به وكالت بانواشرف به عنوان دعوي تقابل عليه آقاي صمد به دادگاه تسليم واظهار مي دارد به شرح توافق نامه مورخ ۳-۳-۶۷فروش سهام متعلق به موكل در شركت تبريز اكسپرس با خوانده دعوي تقابل قولنامه شد ومقرربود به هزينه خوانده طرف ده روز ازتاريخ قولنامه بدهي هاي مذكور دربند۲  توافق نامه را پرداخت وكليه مجوزهاي لازم براي انجام معاملات وتنظيم سند رسمي طبق بند ۱ اخذ نمايد كه خوانده نسبت به تعهدات خود تخلف نموده وبا توجه به قانون ثبت توافق نامه عادي اعتبار نداشته ودر خواست صدور حكم بر بي اعتباري قولنامه مورخ ۳-۳-۶۷را دارد. هر دو پرونده توامان در شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك تبريز مورد رسيدگي واقع مي شود – بانو اشرف نسبت به سند مورخ ۲۰-۴-۶۴ادعاي جعليت نموده كه دادگاه پس از استكتاب از مشاراليها موضوع را به هيئت كارشناس ارجاع نموده وهيئت مزبور امضا ذيل سند مذكور را منتسب به بانواشرف تشخيص داده شده سرانجام دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي طرفين ورسيدگي هاي معموله در تاريخ ۲۹-۱۰-۶۸نظر خود را به اين نحو اعلام مي دارد –اول درمورد دعوي صمد با توجه به صورت مجلس مورخ ۳-۳-۶۴سهام داران شركت تبريز اكسپرس سهم بانو اشرف با شرايط مقرردر توافق نامه به خواهان انتقال يافته وساير سهام داران با اين انتقال موافقت نموده اند . خوانده نيز ضمن نامه مورخ ۲۰-۴-۶۴پس از تنظيم صورت مجلس مورد بحث اعلام كرده است كه سهمش را به برادر خود واگذار نموده وبا توجه به مفاد اساسنامه شركت كه هريك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را باتوافق مدير عامل وساير شركاء داشته اند وبا احراز اصالت وصحت سند مورخ ۲۰-۴-۶۴بر حسب نظر هيات كارشناسان وپرداخت قسمتي از ثمن وقبض واقباض مورد معامله وغيره دعوي وارد به نظر رسيده وبه الزام خوانده به تنظيم سند رسمي نسبت به انتقال سهم الشركه از شركت تبريز اكسپرس به خواهان عقيده مي نمايد ثانياً در مورد مطالبه خسارت چون دليلي بر اين مورد ابراز نشده ودر اين قسمت از دعوي به فرد آن اظهار نظر مي نمايد .ثالثاً در خصوص دعوي تقابل دايره انفساخ سند دعوي به علت فقد دليل به رد دعوي مذكور نظر مي دهد – آقاي عباس علي به وكالت بانواشرف نسبت به نظريه دادگاه اعتراض نموده پرونده در شعبه دهم ديوان عالي كشور مطرح وبا اصرار دادنامه شماره ۲۲۵- ۲۲-۳-۶۹نظريه معترض عنه تاييد مي شود – سپس دادگاه راي شماره ۲۰۷ –28-4-64را به نحو نظريه ابرازي صادر واعلام مي دارد – بانو اشرف از راي صادره تجديدنظر خواهي نموده كه پرونده جهت اتخاذ تصميم به اين شرح محول شده است دادخواست تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه ولايحه جوابيه آقاي علي وكيل دادگستري به وكالت آقاي صمد(تجديد نظر خوانده ) در جلسه مشاوره قرائت مي شود .
هيات شعبه در تاريخ بالاتشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
تجديد نظر خواه اعتراضي كه باموردي از موارد قانوني انطباق نمايد به عمل نياورده وبا توجه به مندرجات پرونده ايرادي نيز بر راي تجديد نظر خواسته مشهود نمي گردد لذا آن را ابرام مي نمايد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *