اعتبار به سازمان امور عشایر

موافقت با اعطای اعتبار به سازمان امور عشایر ایران ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ هیأت وزیران.

‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۶ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأییدیه شماره ۶۸۵۹۶-۳۳‌ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی کشور -‌مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود :

‌مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ ‌هزینه‌های‌ پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» قانون بوجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در اختیارسازمان امور عشایر ایران قرار گیرد.

پس از‌ مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور