تغییر نوع استفاده بنا

مواردی جهت کارسازی تراکم و تغییر نوع استفاده بنا.

شماره : ۷۸۱۰/۷۸۱۸۷۴۱

شهردار تهران

معاونين محترم شهرداري تهران

شهرداران محترم مناطق بيستگانه

مديران محترم اداره کل و سازمانهاي تابعه شهرداري تهران

پيرو بخشنامه شماره ۷۸۱۰/۷۸۷۰۸۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۳، از آنجائي که دستورالعمل هاي موجود در زمينه کارسازي تراکم و تغيير نوع استفاده بنا، در ارتباط با “اجراي طرحهاي مصوب”، “پرداخت بدهي شهرداريها”، “اجراي پروژه هاي عمراني و تهاتر با صورت وضعيتهاي مربوطه” و “خريد املاک واقع در طرحهاي تفصيلي” مورد توجه و اقدام ميگيرد، ضمن رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، مواردي را به شرح ذيل جهت اقدام لازم ابلاغ مي نمايد :

۱- در خصوص امتيازات داده شده (تراکم و يا تغيير نوع استفاده بنا) قبل از صدور بخشنامه فوق الذکر کليه موارد توافق شده حداکثر ظرف ۲ ماه به کميسيوني مرکب از معاون شهرسازي و معماري يا نماينده وي ، سه نفر به انتخاب شهردار تهران، شهردار منطقه يا مدير واحد يا سازمان درخواست کننده، ارجاع شود تا پس از تائيد کميسيون به مرحله اجرا درآيد. دبيرخانه کميسيون در ساختمان مرکز ، طبقه ۷، اتاق ۷۱۲ مستقر خواهد بود.

۲- صدور مجوز اضافه بنا و تغيير نوع استفاده بنا به منظور تهاتر با مطالبات پيمانکاران و مشاورين، در صورتي بلامانع است که کليه مقررات مربوط به انتخاب پيمانکار و مشاور رعايت شده و رسيدگي به صورت وضعيتهاي آنها به تائيد دستگاه نظارت رسيده باشد.

۳- صدور مجوز اضافه بنا و تغيير نوع استفاده بنا به منظور تهاتر با مطالبات اشخاص حقيقي مشروط به داشتن بودجه مصوب – بلامانع است.
۴- خريد املاک و اماکن اولويت دار به منظور پيشبرد پروژه هاي عمراني مصوب در طرح تفصيلي مناطق و تهاتر آن با صدور مجوز اضافه بنا و تغيير نوع استفاده بنا، در صورتي بلامانع است که کليه مقررات خريد املاک و اماکن واقع در طرح رعايت گردد.
۵- با توجه به اينکه کارسازيهاي مناطق بصورت متري (تراکم و يا تغيير نوع استفاده بنا) به علت تغييرات قيمتهاي منطقه اي – اثر منفي بردرآمد شهرداري تهران گذاشته است، ضرورت دارد کليه پرونده هاي موجود در مناطق که توافق آن براساس “معادل متر تراکم” تعيين شده و تا اين تاريخ منتج به صدور پروانه نشده است، به کميسيون بند ۱ ارجاع تا براساس ” معادل ريالي ” محاسبه و با تغيير “متر تراکم” به “ريال” به مناطق ارسال گردد. بديهي است کليه مناطق موظفند در موارد عنوان شده صرفا” براساس “ريالي” توافق انجام دهند.
۶- در مورد بندهاي ۲-۳-۴ و ۵، در صورتي که توافق در يک منطقه و فروش امتيازات مذکور در مناطق ديگر صورت گيرد ، لازم است موضوع پس از تصويب و ابلاغ معاونت امور مناطق، انجام پذيرد.
۷- رعايت سقف اختيارات تفويضي و ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري در اجراي اين دستورالعمل الزامي است و اقدامات فوق الذکر ميبايست در قالب بودجه مصوب صورت پذيرد.
۸- در اجراي اين دستورالعمل، نحوه عمليات ثبت و نگهداري حسابها متعاقبا” از طريق دفتر حسابرسي ابلاغ خواهد شد.